פרסומים

מבזק אנרגיה | מרץ 2016

13 במרץ, 2016
ג' באדר ב', התשע"ו

אישור "גופים בודקים" על ידי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

1. ביום 30.11.2015 תוקן חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989, (להלן: "חוק הגז") בכל הנוגע לתהליך הסבת מפעלים לצריכת גז טבעי. חלף היתר הזרמה שניתן על ידי רשות הגז הטבעי, נקבע בחוק הגז מנגנון של קבלת אישור תקינות שיינתן על ידי גוף בודק שיוסמך בהתאם לקבוע בסעיף 8ט לחוק הגז.

2. נוסף על האמור, ביחס להסבת מפעלים לגז טבעי נקבעה תקופת מעבר עד ליום 1.6.2016, או מועד מאוחר יותר כפי שייקבע בצו של שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן: "השר"),[¹] במהלכה ישמשו כגופים בודקים: (א) מכון התקנים; (ב) גופים שיאושרו על ידי השר בהתייעצות עם הרשות להסמכת מעבדות (להלן: "תקופת המעבר").

3. ביום 1.3.2016 אישר השר כי הגופים הבאים (להלן: "הגופים המאושרים") ישמשו כגופים בודקים במהלך תקופת המעבר:

•  DNV GL Business Assurance UK Limited;

•  (TUV HELLAS S.A (TUV NORD.

4. אישור השר כפוף לכך שהגופים המאושרים אינם יכולים לשמש גוף בודק במקרים הבאים:

•  הגורם הנבדק קיבל מהגופים המאושרים "…בכל צורה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, שירותים מכל סוג שהוא בכל נושא או עניין הקשור לתחום הגז הטבעי ובכלל זה לנותן שירותי הזרמת גז, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק…".[²]

•  הגורם הנבדק הינו גורם קשור או בעל זיקה (חברה אם, חברה בת, חברה אחות, חברה מסונפת, חברה קשורה או דבוקת שליטה)[³], לגורם שקיבל מהגופים המאושרים "…בכל צורה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, שירותים בכל נושא או עניין הקשור לתחום הגז הטבעי…".

•  הגורם הנבדק עתיד להתחבר לנותן שירותי הזרמת גז כמשמעו בחוק הגז, אשר קיבל מהגופים המאושרים שירותים הקשורים לתחום הגז הטבעי.

•  הגורם הנבדק ממוקם באזור גאוגרפי של נותן שירותי הזרמת גז כמשמעו בחוק הגז, אשר קיבל מהגופים המאושרים שירותים הקשורים לתחום הגז הטבעי.

5. בנסיבות העניין נראה כי קיימות מגבלות רחבות על פעילות הגופים המאושרים כגוף בודק ומוצע לבחון בקפידה את האפשרות לקבל שירותים מהגופים המאושרים, קודם לפניה אליהם.

6. יצוין, כי הגופים המאושרים אושרו לשמש כגופים בודקים עד לתום תקופת המעבר או עד ליום 23.12.2019 (ביחס ל-DNV GL Business Assurance UK Limited) ו- 25.9.2017 (ביחס ל-(TUV HELLAS S.A (TUV NORD), לפי המוקדם מביניהם.

___________

[¹] על פי סעיף 8טו(ד)(3), הארכת התקופה מותנית בקבלת הסכמת שר האוצר ואישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
[²] סעיף 1 לחוק הגז קובע כי- "נותן שירותי הזרמת גז – ספק של גז טבעי או מי שקיבל רישיון לפי פרק ב' לחוק משק הגז הטבעי".
[³] האישור שניתן על ידי השר כולל הבהרות והגדרות לגורמים בעלי זיקה וגורמים קשורים.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com, ו/או לעו"ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל danat@gkh-law.com, ו/או לעו"ד נעמה קורח-שריג בטלפון 03-6074553 ו/או במייל naamako@gkh-law.com

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה כ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.
מרץ 2016

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard