PUBLICATIONS

IP Client Update | October 2017

The Authority for the Protection of Privacy published today a regulative draft regarding the application of the Protection of Privacy Regulations in supervised entities that are subject to the guidelines of the Banks Supervisor.

פרסום טיוטת הנחיית הרשות להגנת הפרטיות (לשעבר, רמו”ט) בעניין תחולת תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) על גופים מפוקחים הכפופים להוראות המפקח על הבנקים

מבזק זה נשלח בהמשך למבזק קודם בנושא פרסומן של תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע”ז-2017 (להלן: “התקנות”), שהופץ לפני מספר חודשים על ידינו. מטרתו להסב את תשומת לב לקוחותינו לפרסומה של טיוטה זו, להערות הציבור.

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה היום טיוטת הנחייה בעניין תחולת תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) על גופים מפוקחים הכפופים להוראות המפקח על הבנקים, להערות הציבור, אותן ניתן להגיש עד לתאריך 1.11.2017.

כפי שצוין במבזק הקודם, התקנות קובעות מנגנונים וכלים פנים-ארגוניים הממחישים את חובותיהם ואחריותם של ארגונים בתחום אבטחת מידע אישי ומטרתם להנחיל עקרונות אבטחת מידע כדי להגן על זכויות נושאי המידע במאגרים מפני שימוש לרעה על-ידי גורמים מחוץ לארגון והן על-ידי עובדי הארגון עצמו.

בתקנות ניתנה לרשם מאגרי המידע סמכות לקבוע, במקרים מסוימים, כי מי שעומד במסמך מנחה בעניין אבטחת מידע (כגון תקן רשמי) או בהנחיות של רשות מוסמכת בעניין אבטחת מידע, יראו אותו כעומד בתקנות אלה, כולן או חלקן.

מתוקף סמכות זו, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה טיוטה זו, ולפיה גופים מפוקחים (כלומר, כל תאגיד בנקאי, תאגיד עזר וסולק, כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ”א – 1981) אשר כפופים להנחיות המפקח על הבנקים בעניין אבטחת מידע (כפי שמונח זה מוגדר בטיוטת ההנחיה) ועומדים בהן ואשר ימלאו את התנאים אשר נמנים בטיוטת ההנחיה, יראו אותם כמקיימים את הוראות התקנות במלואן.

הרשות להגנת הפרטיות ציינה עוד כי בקרוב תפורסם הנחייה מתאימה עבור גופים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. נעדכן אתכם כשההנחיה תפורסם.

אנו עומדים לרשותכם ושמחים לסייע ולייעץ בכל עת בנושאי הגנה על פרטיות וניהול מאגרי מידע, לרבות בקשר להיערכות לקראת כניסתן לתוקף של התקנות, להטמעה וליישום הסטנדרטים הקבועים בהן.

*   *   *

לפרטים נוספים בעניין זה הנכם מוזמנים לפנות לעו”ד אלה טבת, שותפה, ראש מחלקת קניין רוחני, בטלפון 03-6074580 או בדוא”ל ellat@gkh-law.com


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.
October 2017

Ella Tevet

Phone +972-3-6074541

Download vCard

Anna Wiesenfeld

Phone +972-3-6074817

Download vCard