PUBLICATIONS

IP Update | February 2018

An amendment to the Spam Law states that the termination of engagement between a company and a client will also be considered as a request to unsubscribe from all marketing materials:

 

תיקון לחוק הספאם קובע כי סיום התקשרות בין חברה ללקוח ייחשב גם כקבלת הודעת סירוב מהלקוח לקבל מהחברה דברי פרסומות

תיקון לחוק הספאם, אשר פורסם בימים אלה, מחייב מפרסמים לחדול, מיד עם סיומה של התקשרות לרכישה של טובין או שירותים באופן מתמשך, משליחת דברי פרסומת לנמען, וזאת אף אם הנמען לא הודיע למפרסם מפורשות על רצונו להפסיק ולקבל דברי פרסומת.

מאז נכנס לתוקף בשנת 2008 תיקון לסעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ”ב-1982 (“חוק הספאם”) האוסר על משלוח דברי פרסומת (קרי, מסרים המופצים באופן מסחרי, שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת) בדואר אלקטרוני, בפקס, בהודעות מסר קצר (לרבות SMS) או באמצעות מערכת חיוג אוטומטי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, אנו עדים לגל של תביעות המוגשות לבתי המשפט מדי שנה מכוחו, כמו גם לדרישות רבות לפיצוי בגין הפרתו אשר מיושבות מחוץ לכותלי בית המשפט.

נזכיר כי בישראל לא די במתן אפשרות הסרה מרשימת הדיוור לאחר שליחת דבר הפרסומת. חוק הספאם קובע כי ככלל יש לקבל הסכמה מפורשת מראש של הלקוחות (בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת) לשגר אליהם דבר פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, בפקס, הודעות מסר קצר (לרבות SMS) או באמצעות מערכת חיוג אוטומטי. בנוסף, יש לאפשר לנמענים להסיר עצמם בכל עת מרשימת הדיוור של החברה.

בהתאם לנוסח חוק הספאם בנוסחו טרם התיקון, חברה שקיבלה הסכמה מלקוחותיה לשלוח להם דברי פרסומת נדרשות לחדול משליחה זו רק אם הלקוחות יודיעו לה במפורש, בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, על בקשתם להסיר עצמם מרשימת הדיוור של החברה. כך נוצר מצב שלקוחות המתנתקים מקבלת שירותים מחברות מסוימות ממשיכים לקבל מהן דברי פרסומת כל עוד לא הודיעו אחרת. על מנת לתקן מצב זה, פורסם בימים אלה תיקון לחוק הספאם (חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 66), התשע”ח-2018, להלן: “התיקון”), לפיו בעסקה בין מפרסם ובין נמען לרכישה של טובין או שירותים באופן מתמשך, יראו את הנמען כמי שנתן הודעת סירוב לקבל דברי פרסומת במועד סיום ההתקשרות, לרבות אם ההתקשרות הסתיימה בשל הודעת ביטול שנמסרה כדין.

נבקש להדגיש כי ניתן להימנע מחשיפות בקשר להפרת חוק הספאם באמצעות עמידה בדרישות חוק זה, וזאת באמצעות הטמעת שיטות עבודה ושימוש בכלים פשוטים בעת שליחת מסרים פרסומיים, הכוללים בין היתר, התאמת הדרך שבה מאשרים משתמשי הקצה את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה לדרישות החוק ועמידה בדרישות צורניות של ההודעה הנשלחת (לרבות הדרישה להוסיף את המילה “פרסומת” בכותרת (subject line) של דואר אלקטרוני הכולל מסר פרסומי).

אנו עומדים לרשותכם ונשמח לייעץ בכל הנוגע לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של השירותים המקוונים שלכם, לרבות ההתייחסות הדרושה בקשר למשלוח הודעות פרסומיות ללקוחותיכם, ככל שרלוונטי.

***

לפרטים נוספים בעניין זה ובנושאי הגנה על פרטיות וניהול מאגרי מידע, הנכם מוזמנים לפנות לעו”ד אלה טבת, שותפה, ראש מחלקת קניין רוחני ופרטיות, בטלפון 03-6074580 או בדוא”ל ellat@gkh-law.com


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

February 2018

Ella Tevet

Phone +972-3-6074541

Download vCard

Anna Wiesenfeld

Phone +972-3-6074817

Download vCard

Roee Laor

Phone +972-3-6074853

Download vCard

Nir Katz

Phone +972-3-6074434

Download vCard