PUBLICATIONS

Labor Law Client Update | May 2017

New procedure: Obligatory deposits by employers of foreign workers who are infiltrators (Hebrew):

נוהל חדש: חובת פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים

לקהל לקוחותינו שלום רב,

א. מבוא:

במסגרת מדיניות הממשלה שנועדה לעודד עזיבת מהגרי עבודה ומסתננים מגבולות ישראל, ביום 1.5.2017 נכנסה לתוקף הוראת חוק המטילה חובה על מעסיק של עובדים זרים שהם מסתננים, לנכות 36% משכרם לטובת פיקדון ייעודי שייפתח עבורם.

החוק החדש, אשר נחקק לאחרונה הינו החוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראת שעה), (תיקון), התשע”ז-2017, והוא מכניס לתוקף החל מיום 1.5.2017 את סעיף 1יא1 לחוק עובדים זרים, התשנ”א-1991, ומטיל חובה על כל מעסיק של עובדים זרים שהם מסתננים לנהל עבורם פיקדון ייעודי.

ב. חובת ההפרשה לקרן:

סכום הפיקדון שעל המעסיק לשלם עבור כל עובד מסתנן שמועסק אצלו יהא בסכום השווה ל-36% משכר עבודתו של המסתנן בחודש שלגביו משולם הפיקדון, בהתאם לחלוקה הבאה:

חלק המעסיק יהיה שווה ל-16% משכר המסתנן, והוא יבוא במקום תשלומים סוציאליים שעל המעסיק לשלם לקרן פנסיה, תכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורים.

חלק העובד יהיה שווה ל-20% משכרו, וינוכה על ידי המעסיק משכר המסתנן, ויבוא במקום חובת הניכוי לפנסיה בשווי 6% אותם יש לנכות משכר העובד, וכן סכום נוסף בשווי של 14% שעל המעסיק לנכות משכר העובד.

על פי החוק שכר עבודתו של המסתנן הינו שכר העבודה המובא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים לפי סעיף 13 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג-1963. 

ג. הקרן:

את כספי הפיקדון יש להפקיד באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה, בחשבון בנק נפרד המיועד רק לכספי הפיקדון. בהתאם לנוהל בלינק זה, שפורסם על ידי משרד הפנים ביום 25.4.2017, חשבון הבנק ינוהל בבנק מזרחי טפחות (בנק 20 סניף 618).

כספי ההפרשות והרווחים בגינם יועברו לזכות העובד עם יציאתו באופן קבוע מישראל, בהתאם לכללים הקבועים בנוהל, באופן שמשקף את מדיניות הממשלה לעודד יציאה מישראל.

כך, עובד אשר קיבל הוראה לעזוב את ישראל, משר הפנים או מנהל רשות ההגירה, או בפסק דין חלוט, ולא יצא במועד לגביו נדרש לצאת, יופחתו סכומים כאמור בנוהל משווי הקרן, בהתאם למועד יציאתו מישראל והוצאות הרחקתו.

עובד שייצא 6 חודשים או יותר לאחר המועד שנדרש לצאת מישראל, יאבד את מלוא הכספים שניתן לנכות (כשליש מהקרן).

ד. מיהו מסתנן:

ההגדרה מיהו מסתנן לעניין נוהל זה נקבעה בסעיף 1י2 לחוק עובדים זרים, והוא כל מי שמתקיימים לגביו התנאים המצטברים להלן:

1. הוא שוהה בישראל.

2. שהייתו בישראל אינה מכוח אזרחות ישראלית או אשרת עולה או תעודת עולה או רישיון לישיבת קבע.

3. הוא נכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, תשי”ב-1952.

4. הוא בעל רישיון לפי סעיף 2(א)2 או 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל.

בהתאם להגדרה זו, חובת ההפקדה לקרן חלה על כלל מבקשי המקלט מהגרי העבודה והמסתננים שאינם עובדים זרים.

הנוהל לא חל על בעלי תעודת תושב.

סיכום ומסקנות:

הכללים בדבר ההפקדה פותרים את הקושי של מעסיקים רבים המעסיקים מסתננים לבצע הפרשות פנסיוניות עבורם, שעה שחברות הביטוח מערימות קשיים לפתיחת קרנות פנסיוניות למסתננים שלא צפויים להיות בישראל בגין הפרישה.

מנגד, בהתאם לביקורת שכבר הוצגה על ידי מעסיקים במשק, השינוי מוביל להעלאת עלות השכר למעסיקים שמסתמכים על העסקת מסתננים במקצועות בהם אין ביקוש מצד עובדים ישראליים, שעה שהוא מעלה את שווי ההפרשות שנדרש לבצע המעסיק וכן בפגיעה הישירה בשכר הנטו שיקבלו לידיהם המסתננים, באופן שעלול להוביל לדרישה להעלאת שכר מצידם על מנת למזער את הפגיעה.

ביקורת נוספת שעלתה בנושא היא כי הנוהל פורסם ימים אחדים בטרם כניסתו לתוקף, וזאת במקום פרסומו ברבים על ידי משרדי הממשלה כמצופה בנסיבות אלו, באופן שלא אפשר היערכות מצד המעסיקים.

נבהיר כי ייתכנו התפתחויות בנושא, שכן החוק מסמיך את שר עבודה והרווחה ושר האוצר לקבוע בצו כי בחלק מהענפים או בכולם, תהיינה ההפרשות נמוכות מהאמור בחוק, אולם עד היום לא פורסם צו כאמור.

כמו כן, בימים אלו תלויה ועומדת עתירה לבג”ץ שהוגשה על ידי עמותת קו לעובד בנושא חוקיות החוק, אולם בקשה לצו ביניים נדחתה, ולכן עד להודעה חדשה יש למלא אחר הוראות החוק ולבצע הפקדות לקרן.

מעסיק שלא ימלא אחר הוראות החוק ולא יפקיד לעובד מסתנן בפיקדון כאמור יהיה צפוי להליכי אכיפה מנהלית ופלילית.

עוד נציין, כי אין במילוי אחר הוראות החוק כאמור משום אישור לחוקיות העסקתו של המסתנן בידי המעסיק.

*    *    *

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות למחלקת דיני עבודה בטלפון: 03-6074800; לעו”ד יעל דולב, ראש מחלקת דיני עבודה במייל: yaeldo@gkh-law.com;
או לעו”ד עידן פפר במייל: idanf@gkh-law.com

להורדה כמסמך PDF

 

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.
May 2017

Yael Dolev

Phone +972-3-607-4800

Download vCard

Idan Fefer

Phone +972-3-6074800

Download vCard