פרסומים

מבזק אנרגיה | אוקטובר 2019

עדכונים בתחום הגז הטבעי – שימוע בעניין דיווח זהות משווק ועדכון מענקי סיוע בחיבור לגז טבעי

לאחרונה פורסמו עדכונים הנוגעים לחיבור לרשת חלוקת הגז הטבעי – רשות הגז הטבעי פרסמה שימוע להתייחסות הציבור בעניין דיווח זהות משווק גז טבעי ומשרד הכלכלה פרסם עדכון למענקי סיוע בחיבור לרשת חלוקת הגז הטבעי והסבה לגז טבעי. להלן נבקש להביא לידיעתכם את עיקרי הפרסומים.

שימוע בעניין דיווח זהות משווק גז טבעי

 1. מועצת הגז הטבעי (להלן: "המועצה") פירסמה להתייחסות הציבור שימוע המתייחס לשלושה נושאים:
 2. רשת חלוקת הגז הטבעי

  .2.1 צרכני גז טבעי יידרשו לדווח מדי חודש לבעל רישיון החלוקה עמו התקשרו, את זהות משווקי הגז הטבעי מהם רוכש הצרכן גז טבעי באותו חודש, את הכמות הנרכשת מכל משווק ואת יחס הרכישה.

  .2.2 דיווח כאמור, יידרש גם מצרכנים הצורכים גז טבעי ישירות מאחד ממאגרי הגז הטבעי, או מצרכנים הרוכשים גז טבעי בשוק המשני (קרי, מצד שלישי שאינו עוסק בשיווק גז טבעי באופן קבוע).

  .2.3 ככל שלא יועבר דיווח כאמור, בעל רישיון החלוקה יהיה מנוע מלתת שירותי חלוקת גז טבעי לצרכן לא מדווח.

  .2.4 בנוסף, צרכני גז טבעי נדרשים לדווח לאלתר על כל שינוי בזהות הגורם ממנו נרכש הגז הטבעי או על סיום התקשרות לרכישת גז טבעי. ככל שלא יימסר דיווח כאמור (לרבות ככל שהצרכן הפך להיות משווק עצמי), ינותק הצרכן מרשת החלוקה (בכפוף להתראה בת 7 ימי עסקים טרם הניתוק).

  .2.5 במקרה של ניתוק מרשת החלוקה יחויב הצרכן בדמי ניתוק בגובה מלוא דמי החלוקה עבור חודש הניתוק והחודש העוקב. חיוב בגין תקופה בה לא היתה צריכה בפועל, יחושב בהתאם לממוצע הצריכה היומית בשלושת החודשים שקדמו לניתוק.

 3. רשת הולכת הגז הטבעי

  על כלל משווקי הגז הטבעי החתומים על "הסכם הולכה למשווק" (להלן: "המשווקים") לדווח לנתג"ז, על כל אלה:

  א. מדי חודש, מאילו מאגרים רכשו גז טבעי ומה יחס הכמויות הנרכשות מכל מאגר.

  ב. מדי חודש, על זהות הצרכנים עמם התקשרו וכמות הגז שנצרכה בחודש הקודם על ידי כל צרכן.

  ג. לאלתר, על כל שינוי בזהות הגורם ממנו נרכש הגז הטבעי.

 1. ביטול החלטה 5/2019 של מועצת הגז הטבעי

  .4.1 ככל שיתקבל השימוע, תתבטל החלטה 5/2019 של מועצת הגז הטבעי לעניין דיווח כמויות שנצרכו ברשת חלוקת הגז הטבעי.

  .4.2 הצריכה החודשית ברשת חלוקת הגז הטבעי תיקבע בהתאם לנמדד במתקני ה-PRMS של נתג"ז וכפי שנקבע בהסכם החיבור בין נתג"ז לבין בעלי רישיונות ההולכה, ולא בהתאם לדיווח של בעל רישיון החלוקה כפי שנקבע בהחלט 5/2019.

 2. המועד האחרון להתייחסות לשימוע הינו 27.10.2019 בשעה 13:00.


עדכון למענקי סיוע בחיבור לרשת חלוקת הגז הטבעי והסבה לגז לגז טבעי

 1. ביום 7.9.2019 פורסם נוסח מעודכן של הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה – "סיוע במימון עלויות חיבור למערכת
  חלוקת גז טבעי ובמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי" (להלן: "הוראת המנכ"ל").
 2. המענקים שיינתנו בהתאם להוראת המנכ"ל הינם כדלקמן:

  .7.1 צרכן גז טבעי הצורך בשנה בין 100,000 מ"ק ל-500,000 מ"ק גז טבעי- מענק של 250,000 ש"ח;

  .7.2 צרכן גז טבעי הצורך בשנה מעל 500,000 מ"ק ועד 1 מיליון מ"ק גז טבעי- מענק של 700,000 ש"ח;

  .7.3 צרכן גז טבעי הצורך בשנה מעל 1 מיליון מ"ק גז טבעי ועד 2.5 מיליון מ"ק גז טבעי- מענק של 1.1 מיליון ש"ח;

  .7.4 ביחס לצרכנים מרוחקים ישנה אפשרות לקבלת תוספת סיוע בהתאם לתנאים המפורטים בהוראת המנכ"ל.

 3. על מנת להיות זכאי למענק, צרכן גז טבעי נדרש לענות על התנאים המצטברים הבאים:

  .8.1 צרכני גפ"מ או מזוט שצריכת הגז הטבעי השנתית הצפויה שלהם עולה על 100,000 מ"ק;

  .8.2 צריכת הגז הטבעי השנתית הצפויה אינה עולה על- (א) עבור צרכני גפ"מ- 1 מיליון מ"ק ו-(ב) עבור צרכני מזוט- 2.5 מיליון מ"ק;

  .8.3 צרכנים שחתמו על הסכם חלוקה והתאריך המצוין בנספח ב' אינו מאוחר מיום 1.1.2022.

 4. נוסף על האמור קובעת הוראת השעה כי מחזור המכירות השנתי של הצרכן, למעט בית חולים ציבורי כללי, אינו עולה על 400 מיליון ש"ח. כמו כן, נכללות הוראות שונות ביחס להגדרת צרכן מרוחק.
 5. תנאי סף להגשת בקשה לקבלת מענק – כוללים בין היתר דרישה לחתימה על אחד מההסכמים הבאים:

  .10.1 הסכם חלוקה +תשלום 50% מדמי החיבור לרשת החלוקה;

  .10.2 הסכם עם בעל רישיון לאספקת CNGבכפוף לקבלת אישור רשות הגז הטבעי לכך שרשת החלוקה אינה צפויה להגיע לאזור בו הוא ממוקם במהלך שנתיים ממועד הגשת הבקשה לסיוע. במקרה של אישור בקשת המענק, יידרש הצרכן המבקש להפקיד בתוך 30 ימים ערבות בנקאית בשיעור של 5% מסך המענק;

  .10.3 הסכם עם יזם תחנת כוח בטכנולוגית קוגנרציה בהספק מותקן של עד MVA 16 המחזיק אישור רשות הגז הטבעי בדבר קיומו של הסכם למתן שירותי חלוקה באזור החלוקה הרלוונטי +הצהרה כי במועד חתימת ההסכם עם יזם תחנת הכח, צריכת המזוט, הסולר והגפ"מ במתקן מבקש הסיוע הייתה שוות ערך אנרגטי לצריכה שנתית של גז טבעי העולה על 500,000 מ"ק, וההסכם עם היזם צפוי להפחית צריכת דלקים אלו בשגרה בשיעור של 80% לפחות. לא יינתן מענק למבקש שהוא מפעיל מתקן קוגנרציה.

 6. קבלת מענק הסיוע

  .11.1 מחצית מהמענק תשולם בתוך 60 ימים מאישורו והמצאת המסמכים הדרושים והמחצית הנוספת תשולם בתוך 5 שנים ממועד אישור המענק, בכפוף לאסמכתאות המעידות על צריכה בפועל של הגז הטבעי במשך שני רבעונים רצופים.

  .11.2 ככל שאין אפשרות לצרוך גז טבעי בתוך 5 שנים מאישור המענק, תינתן המחצית השניה בכפוף לאישור על צריכה בפועל של גז טבעי דחוס. על אף האמור, ככל שיתקיימו נסיבות מיוחדות שינומקו, ניתן יהיה להאריך את המועד למימוש המענק בתקופה של עד 5 שנים נוספות.

 7. לא יינתן מענק עבור הוצאות אשר בגינן ניתן בעבר סיוע על ידי גורם ממשלתי כלשהו.
 8. הוראת המנכ"ל המפורטת לעיל, לא תחול ביחס למי שביקש מענק עד ליום 23.3.2019 ולגביו יחולו נוסחים קודמים של הוראת המנכ"ל.
 9. הוראת המנכ"ל הינה רחבת היקף וכוללת שורה ארוכה של תנאים וסייגים. הסוגיות המפורטות לעיל אינן מהוות רשימה ממצה של העדכונים והשינויים הנכללים בהוראת המנכ"ל.
 10. המועד האחרון להגשת שאלות בנוגע להוראת המנכ"ל הינו 27.10.2019 בשעה 15:00.
 11. המועד האחרון להגשת בקשות למענק בהתאם להוראת המנכ"ל הינו 7.11.2019 בשעה 16:00.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה ביחס לפרסומים שפורטו במבזק זה.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו"ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל danat@gkh-law.com או לעו"ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או במייל roeig@gkh-law.com

 
משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, נדל"ן, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.
________________________________________
המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.
 

 

 

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard

רועי גמדי

טלפון +972-3-6074812
אימייל

Download vCard