פרסומים

מבזק אנרגיה | אוקטובר 2019

שימועים חדשים של רשות החשמל

רשות החשמל פרסמה שני שימועים חדשים להתייחסות הציבור בסוגיות חשובות. להלן נבקש להביא לידיעתכם את עיקרי השימועים.

עדכון בסיס התעריף המערכתי לשנים 2020-2024

 1. רשות החשמל מבקשת לבצע עדכון למתודולוגיה של קביעת בסיס תעריף המערכתי.
 2. לעמדת רשות החשמל, העדכון נדרש נוכח התווספות עלויות נוספות במשק וכן פרסום הסדרות ליצרני חשמל פרטיים.
 3. התעריף המערכתי מורכב מ-4 קטגוריות של שירותים משקיים: (א) שירותי גיבוי; (ב) שירותים לאיזון מערכת; (ג) הסדרים נלווים במשק החשמל; ו-(ד) עלויות אדמיניסטרטיביות.
 4. במסגרת המתודולוגיה המעודכנת מבקשת רשות החשמל לקבוע שירותים משקיים שייכללו בתעריף המערכתי ואשר יחושבו על בסיס נורמטיבי, בהתאם לערכי ההון, התפעול והנצילות שאושרו בהחלטה מס' 1 מישיבה 914 מיום 10.12.2014, בהפחתה של 10%.
 5. לשם קביעת עלות הגז הטבעי, מבקשת רשות החשמל להסתמך על עלות רכישת הגז עבור חברת החשמל לישראל בע"מ, ממאגר לויתן.
 6. ביחס לשירותי גיבוי צוין בשימוע, בין היתר, כי עלות הגיבוי תופחת מעלויות ההון והתפעול ברכיב הייצור ותסווג לתוך התעריף המערכתי. כן צוין, כי עלות הגיבוי תחושב מראש ולא תעודכן בדיעבד.
 7. ביחס לשירותים לאיזון צוין בשימוע, בין היתר, כי רשות החשמל מבקשת להכיר בעלות הון תפעול ודלק בהיקף של 500 מגוואט.
 8. ביחס להסדרים נלווים במשק החשמל, מפורטות בשימוע עלויות עודפות שונות שנלקחות בחשבון לרבות רכישת אנרגיה מתחדשת; רכישת אנרגיה ממתקני קוגנרציה; פרמיית חיסכון במזהמים; אילוצי הגנת הסביבה; מחסור בגז טבעי; היערכות לשעת חירום; בדיקות זמינות, קבלה והפעלה; החזר חוב עבר בגין עלות פנסיה; תעריף חברתי ותועלת עודפת ממכירת תחנות חברת החשמל במסגרת הרפורמה במשק החשמל (אשר עשויה להיות חיובית או שלילית ואופן ייחוסה בין התעריף המערכתי לבין עלויות הרפורמה ייקבע על ידי רשות החשמל).
 9. ביחס לעלויות אדמיניסטרטיביות צוין בשימוע, בין היתר, כי תיכללנה גם עלויות של הקמת חברת ניהול המערכת באופן שייקבע על ידי רשות החשמל בעתיד.
 10. לעניין יצרני חשמל המייצרים חשמל לשימוש עצמי, נקבע כי ככל שאין ליצרן מתקן מדידת אנרגיה, חיוב בתעריף המערכתי ייעשה לפי: (א) מקדם עומס של 0.8; ו- (ב) צריכה קבועה על פני כל שעות השנה.
 11. ביחס לצרכן המייצר חשמל באמצעות מתקן פוטו וולטאי ללא מונה ייצור, מוצעת התפלגות ייצור נורמטיבית כנספח להחלטה.
 12. התעריף המערכתי המוצע לשנת 2020 עומד על 5.24 אג' לקווט"ש (הפחתה של 0.16 אג' לעומת התעריף לשנת 2019).
 13. המועד האחרון להתייחסות לשימוע הינו 3.11.2019 בשעה 12:00.

סקר היתכנות ראשוני וולונטארי לחיבור לרשת חלוקת החשמל

 1. החל מיום 21.11.2018, בוטלה אמת המידה שהסדירה את ביצוע סקר ההיתכנות.
 2. כעת, במטרה למקסם את פוטנציאל החיבור של מתקני ייצור חשמל לרשת חלוקת החשמל, רשות החשמל מציעה לקבוע אמת מידה לעריכת סקר חיבור וולונטארי.
 3. אמת המידה המוצעת מבקשת לאפשר לכל המעוניין לפנות לספק שירות חיוני בכתב, בבקשה לערוך סקר היתכנות ראשוני (וולונטרי). הסקר יתבסס על מידע רלוונטי הקיים במועד ביצועו ביחס לרשת החשמל.
 4. ייקבע לוח תעריפים לעלות ביצוע הסקר ועלות זו תשמש מקדמה על חשבון תעריף חיבור.
 5. תשובה לסקר תינתן בתוך 45 ימי עבודה ממסירת הנתונים הנדרשים או תשלום המקדמה, לפי המאוחר.
 6. סקר ההיתכנות הוולונטארי יהווה אינדיקציה בלבד, ויהיה נכון ליום ביצועו בלבד.
 7. ככל שהסקר יצביע על חוסר יכולת לעמוד בלוח הזמנים המבוקש, יידרש ספק השירות החיוני לספק הסברים וכן לוח זמנים חלופי מוצע.
 8. המועד האחרון להתייחסות לשימוע הינו 7.11.2019 בשעה 12:00.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה ביחס לשימועים שפורטו במבזק זה.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו"ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל danat@gkh-law.com או לעו"ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או במייל roeig@gkh-law.com

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, נדל"ן, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.
________________________________________
המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

Anat Klein

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

Dana Tal

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard

Roei Gamadi

טלפון +972-3-6074812
אימייל

Download vCard