PUBLICATIONS

Energy Update - Criteria for the Implementation of Resolution 914 | January 2016 (Hebrew):

ball-stripe

10 בינואר, 2016
כ”ט בטבת, התשע”ו

מבזק אנרגיה

ינואר 2016

 

1.  בשלהי חודש דצמבר 2015 פרסמה הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל (להלן: “רשות החשמל“) הצעת החלטה לשימוע בעניין אמות המידה ליישום החלטה 914 מיום 10.12.2014 (להלן: “החלטה 914“).

2.  החלטה 914 קבעה הסדרה תעריפית ליצרני חשמל קונבנציונאליים פרטיים מעל 16 מגוואט בעלי רישיונות ייצור מותנים שטרם קיבלו אישור תעריפי, אשר יהיו זכאים לאישור תעריפי עד ליום 1.1.2019 ועד להספק כולל של 1,224 מגה-וואט. החלטה 914 חלה גם על מספקים פרטיים אשר ירכשו אנרגיה מיצרנים שהחלטה 914 חלה עליהם.

3.  במסגרת השימוע, מבקשת רשות החשמל לבצע תיקון מקיף בפרקים ה’ ו-ו’ לאמות המידה, העוסקים בשירותי תשתית וכן ברכישת חשמל מבעלי רישיונות ייצור פרטיים, על מנת להתאים את אמות המידה להחלטה 914.

4.  ההצעה לשימוע הינה הצעה מקיפה הכוללת התייחסות לאמות מידה רבות ומורכבות. מבזק זה אינו מתיימר לגעת במכלול הסוגיות הנוגעות לתיקון אמות המידה, אולם נבקש לכלול להלן מספר דוגמאות מרכזיות להוראות אותן מבקשת רשות החשמל להטמיע:

4.1  במסגרת העדכונים השונים שפורסמו לשימוע, נראה כי בכוונת רשות החשמל לבטל את מנגנון העסקה הקרובה. יובהר, כי עניין זה לא נקבע באופן מפורש בהצעה לשימוע, ואולם בשימוע פורטו אמות המידה החדשות אשר תחלפנה אמות מידה קיימות או תתווספנה אליהן, ובין היתר נכתב כי תבוטל אמת מידה 54 שכותרתה “סיווג עסקה” ובתוכה התייחסות לסיווג עסקת תשתית כ”עסקה קרובה”. יודגש, כי השימוע אינו כולל תיקונים בספר התעריפים, ועל פניו תעריפי התשתית לעסקה קרובה, בשלב זה, נותרים בספר התעריפים.

4.2  עדכון נוסף בהצעה לשימוע נוגע להתקשרות שבין מספק ליצרן, וקובע תקופה מינימלית של שנה אחת להתקשרות כאמור. עוד נקבע, כי מנהל המערכת נדרש לאשר את ההתקשרות של המספק עם היצרן הפרטי.

4.3  ביחס לרישום צרכנים של מספק נקבע, בין היתר, כי צרכן לא יוכל להתקשר עם יותר ממספק אחד בתקופת זמן נתונה, כי מנהל המערכת יאפשר רישום צרכן למספק בתוך 15 ימים ממועד הפניה אליו, ובכל מקרה העסקה הפרטית תחל ביום הראשון לתחילת החודש.

4.4  “עלות הייצור בזמן אמת – Ex-Post” תוחלף ב-“עלות שולית חצי שעתית – System Marginal Price“, קרי העלות השולית לטווח קצר שנדרשת לייצור קווט”ש נוסף במשק החשמל בהינתן ביקוש חצי שעתי נתון.

בכוונת רשות החשמל לכלול תעריף SMP Ex-Ante, היינו עלות שולית מתוכננת שנקבעת מראש, אשר תחושב בהתאם לתכנית ההעמסה הכלכלית הנקבעת יום אחד מראש. זאת להבדיל מתעריף SMP Real Time, היינו עלות שולית בזמן אמת, אשר תשקף למעשה סטיות ביקוש וסטיות ייצור ממועד אישור תכנית ההעמסה הכלכלית ועד למימושה בפועל.

4.5  בהתאם להצעה לשימוע, מנהל המערכת יידרש לפרסם את שני סוגי תעריפי ה-SMP בכל יום. עלות ה-SMP תשולם על ידי מספקים שסטו מתכנית צריכה ועל ידי יצרנים שסטו מתכנית ייצור.

ביחס ליצרנים קובעת ההצעה לשימוע כך: (א) חרג היצרן כלפי מעלה מתכנית הייצור המפורטת, ישולם ליצרן תשלום SMP Real Time במגבלה של עד 100 שעות בשנה קלנדרית ובהספק שלא יעלה על 2.5% מההספק שייקבע בתכנית הייצור המפורטת; (ב) חרג היצרן כלפי מטה מתכנית הייצור המפורטת, ישלם היצרן למנהל המערכת בעבור הייצור החסר תשלום בגובה SMP Real Time.

ביחס למספקים קובעת ההצעה לשימוע כך: (א) בגין חריגה כלפי מעלה או כלפי מטה מתכנית צריכה יומית ישלם המספק למנהל המערכת תשלום בגובה SMP Real Time, כאשר עדכון של תכנית צריכה יומית לאחר השעה 12:00 ייחשב כסטייה מתכנית הצריכה היומית; (ב) בגין חריגה מההספק המרבי המאושר למספק בשיעור של עד 5% (או עד 10% בשנה הראשונה לקבלת רישיון אספקה) ובהיקף שלא יעלה על 100 שעות בשנה קלנדרית, ישלם המספק למנהל המערכת בגין האנרגיה העודפת שסופקה על ידו, תשלום בגובה SMP Real Time; בגין חריגה העולה על כך, ירכוש המספק ממנהל המערכת את האנרגיה העודפת בתעריף “השלה מרצון”.

4.6  במסגרת קביעת ה-SMP Ex Ante, קובעת ההצעה לשימוע כי יוחרגו מספר עניינים, אשר רובם המכריע יועמסו על העלויות המערכתיות. דוגמאות לעלויות שיוחרגו מה-SMP Ex Ante ויועמסו על העלויות המערכתיות הן: עלות רכישת LNG, חלק מעלות רכישת הסולר והפחם, הפרש עלויות מעבר ל-SMP בגין אנרגיות מתחדשות ועוד.

5.  נבקש לשוב ולהבהיר כי מדובר בשימוע רחב היקף המתייחס לשורה ארוכה של אמות מידה. כאמור, הסוגיות המפורטות לעיל מובאות כדוגמאות ואינן מהוות רשימה ממצה של הסוגיות העולות בשימוע.

6.  המועד האחרון להגשת התייחסות לשימוע הינו 24.1.2016 בשעה 12:00.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו”ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com, או לעו”ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל danat@gkh-law.com, או לעו”ד נעמה קורח-שריג בטלפון 03-6074553 ו/או במייל naamako@gkh-law.com, או לעו”ד נעמה בטיש בטלפון 03-6074545 ו/או במייל naamab@gkh-law.com    


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה כ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.


המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.
January 2016

Anat Klein

Phone +972-3-6074441

Download vCard

Dana Tal

Phone +972-3-6074423

Download vCard