פרסומים

מבזק אנרגיה | דצמבר 2018

אסדרת מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל

א. כללי

 1. ביום 29.11.2018 פרסמה רשות החשמל החלטה בעניין הסדרת פעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל (להלן: "האסדרה").
 2. האסדרה נועדה לעודד הקמתם של מתקנים קטנים לייצור חשמל בגז טבעי, המחוברים לרשת חלוקת החשמל (להלן: "יצרני חלוקה"). במסגרת מבזק זה נבקש לסקור בקצרה את עיקרי האסדרה וכן החלטות והוראות נלוות והשלכותיהן על האסדרה.

ב. עיקרי האסדרה

ב.1. תשלום תעריף שנתי קבוע

 1. יצרני חלוקה יזכו לקבל תעריף שנתי קבוע, לפי ההספק המותקן של המתקנים, וזאת החל ממועד ההפעלה המסחרית ולמשך עשר שנים בכפוף לכך שמתקן הייצור עומד במקדם עומס של 15% לפחות (להלן: "תעריף ההספק").
 2. תעריף ההספק נע בטווח של 410 ₪ לקוו"ט מותקן לשנה למתקנים בהספק של עד 1 מגוואט, ועד 235 ₪ לקוו"ט לשנה למתקנים בהספק העולה על 7 מגוואט, כדלקמן:

לעניין זה יוער, כי תעריף ההספק למתקנים גדולים גדל ביחס לתעריף שהוצע בשימוע, לאחר שבוטלו המדרגות למתקנים בהספק שבין 7 מגוואט ל-16 מגוואט.

 1. כתנאי לתשלום תעריף ההספק, יידרש היצרן להפקיד ערבות לטובת רשות החשמל עד למועד ההפעלה המסחרית, בגובה של 50 ₪ לכל קוו"ט מותקן.

ב.2. מכירת החשמל המיוצר במתקן

 1. יצרן חלוקה יוכל למכור את החשמל המיוצר על ידו למנהל המערכת או לצרכן חצר. מצב זה שונה מהמצב שקדם לאסדרה, ולפיו יצרן יכול היה למכור את החשמל לכל ספק שירות חיוני, היינו גם למחלק.

ב.1.2. מכירה למנהל המערכת

 1. תתבצע בהתאם לתכנית העמסה שימסור מנהל המערכת ליצרן ובמחיר יום מראש, כאשר תשלומים בגין חריגה מצריכה מתוכננת יהיו לפי מחיר בזמן אמת. ביחס להצעת יצרן להוספת אנרגיה, ינוע התשלום בין הצעת המחיר של היצרן לבין מחיר יום מראש בהתאם לתנאים המפורטים באמות המידה.
 2. בנוסף, יצרן חלוקה נדרש להגיש תכניות ייצור וצריכה במתכונת שבועית ויומית. ככל שלא תוגשנה תכניות יומיות, ייעשה שימוש בתכנית השבועית הרלוונטית. התכניות שיוגשו על ידי יצרני חלוקה יכללו הצעות מחיר להוספת אנרגיה וכן יהיה יצרן רשאי להגיש הצעות מחיר להפחתת אנרגיה. הצעות מחיר להוספת אנרגיה תהיינה כפופות למגבלות הבאות:

(א) תקרת הצעה כקבוע בלוח 9.3 – 1, העומדת כיום על 247 אג' לכל קווט"ש;
(ב) ההצעות יוגשו עד לגובה הספק הזמין של המתקן;
(ג) ניתן להזרים את ההספק לרשת (בכפוף למגבלות שידווחו על ידי המחלק).

ב.2.2. מכירה לצרכן חצר

 1. אמת מידה 120א מגדירה צרכן חצר כ-"מי שיצרן רשאי להעביר אליו חשמל לפי כל דין".

יצוין, כי בהתאם להוראות חוק משק חשמל, התשנ"ו-1996 (להלן: "החוק"), מכירת חשמל לצרכן באותה "חטיבת קרקע" בה מצוי מתקן הייצור (ראו לעניין זה סעיף 3(ג) וסעיף 3(ד) לחוק) אינה נחשבת "מכירה לאחר". לעניין זה, מגדיר החוק חטיבת קרקע כדלקמן:

"מקרקעין שלא עוברת בהם דרך ציבורית, שנמצאים בבעלות אחת, לרבות בעלות משותפת, ומתקיימות לגביהם אמות מידה שקבעה הרשות לעניין זה; לעניין זה, "בעלות" – לרבות חכירה לדורות או החזקה וכן זכות להירשם כבעלים או כחוכר לדורות."

באסדרה צוין, כי בכוונת רשות החשמל לקבוע אמות מידה לעניין הגדרת "חטיבת קרקע" ואולם, גוף מקומי – "רשות מקומית לרבות כפר, קיבוץ, מושב, יישוב קהילתי או כל יישוב אחר, או תאגיד שהוקם לשם הקמת גוף כאמור" (בהתאם להוראות סעיף 4(ב1ב)(2) לחוק)לא יהווה חטיבת קרקע אחת.

ב.3. הקמת המתקנים

 1. האסדרה קובעת מועד מירבי להפעלה מסחרית שעומד על 48 חודשים מיום קבלת תשובת מחלק חיובית, אותו יכול יצרן החלוקה להאריך ל-60 חודשים במצטבר בכפוף למסירת הודעה למחלק. בתום 60 חודשים תפקע תשובת המחלק החיובית.
 2. בכוונת רשות החשמל לקבוע אמות מידה המסדירות בדיקות קבלה ליצרני חלוקה ובהתאם להן אף ייקבע ההספק המותקן שבגינו ישולם תעריף ההספק. יובהר, כי מנגנון בדיקות הקבלה הקיים כיום באמות המידה, לא יחול ביחס ליצרני חלוקה.

ב.4. תחולה

 1. תעריף ההספק יהיה בתוקף ביחס למכסה של 300 מגוואט או עד ליום 1.1.2021, לפי המוקדם מביניהם.
 2. התעריף ישולם למתקנים אשר אינם זכאים לתעריפי זמינות או אנרגיה אחרים.
 3. יצרני חלוקה שהחלו לפעול לפני יום 1.10.2018 יהיו זכאים לתעריף ההספק ממועד אישור המחלק ועד ל-10 שנים ממועד קבלת היתר הפעלה למתקן.

ג. היבטים נוספים

 1. תשלומים מערכתיים– על פי החלטת רשות החשמל מיום 28.6.2018, החל מיום 1.1.2020 יושתו התעריפים המערכתיים אף על צריכת חשמל ממתקני ייצור שאינם נדרשים לרישיון (למעט מתקנים באסדרת מונה נטו). משמעות הדבר היא כי התעריפים המערכתיים, העומדים היום על ממוצע של 5.83 אג' לקווט"ש, יושתו אף על יצרני חלוקה. יוער כי בשימוע בדבר עדכון תעריף שנתי 2019, שפורסם ביום 4.12.2018, מוצע לעדכן את התעריפים המערכתיים ולהעמידם על ממוצע של 6.77 אג' לקווט"ש.
 2. רישוי– בתיקון האחרון לחוק, נקבע כי מתקנים בהספק של עד 16 מגוואט שאינם מוכרים חשמל לאחר (למעט מכירה למנהל המערכת ומכירה באותה חטיבת קרקע), אינם מחויבים בקבלת רישיון לצורך פעילותם.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו"ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל danat@gkh-law.com או לעו"ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או במייל roeig@gkh-law.com

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard

רועי גמדי

טלפון +972-3-6074812
אימייל

Download vCard