פרסומים

מבזק אנרגיה ותשתיות | יוני 2019

שימועים חדשים – הקמת מתקני ייצור חשמל

 1. בימים האחרונים פרסמה רשות החשמל שתי החלטות להתייחסות הציבור הנוגעות להקמת מתקני ייצור חשמל חדשים. להלן נבקש לפרט בקצרה את שתי ההחלטות.

  א. שימוע בעניין מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל
 1. כזכור, ביום 21.11.2018 התקבלה החלטת רשות החשמל מס' 2 מישיבה 551 בעניין אסדרת פעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל (להלן: "ההחלטה").
 2. במסגרת ההחלטה, נקבע בין היתר כי התעריף שישולם למתקנים שיוקמו, יהיה בתוקף עד לרישום הספק מצטבר של 300 מגוואט או עד ליום 1.1.2021, לפי המוקדם מביניהם. נזכיר, כי רישום כאמור צפוי להתבצע באתר אינטרנט ייעודי שיוקם על ידי חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: "חח"י").
 3. בשימוע שהתפרסם לפני ימים אחדים, מוצע לתקן את ההחלטה ולקבוע כי:(א) היקף הרישום לא יוגבל על ידי חח"י במשך השבוע הראשון מפתיחת ההרשמה;(ב) אם יתברר שסך ההספק שיירשם יעלה על 300 מגוואט, תשקול הרשות האם:- להגדיל את ההספק שנקבע בהחלטה, או– להשאיר את ההספק על כנו ולערוך הגרלה בין הנרשמים בשבוע הראשון
 4. תשומת ליבכם כי המועד האחרון להעברת התייחסויות לשימוע הינו יום שני הקרוב, 24.6.2019.

  ב. קול קורא – עקרונות להליך תחרותי להקמת הספק חדש
 1. רשות החשמל פרסמה להתייחסות הציבור קול קורא בנושא עקרונות להליך תחרותי להקמת הספק חדש (להלן: "הקול הקורא").
 2. הקול הקורא הינו חלק מהיערכות של רשות החשמל לקראת פרסום מכרז להקמת מתקני ייצור נוספים בטכנולוגיה קונבנציונאלית. במסגרת הקול הקורא, מפרטת רשות החשמל, בין היתר, את ההיבטים הבאים:

  (א) שלבי ההליך התחרותי;
  (ב) עיקרי האסדרה שתחול על המתקנים- אפשרות להחיל על המתקנים את כללי העסקאות שפורסמו לאחרונה, קביעת זכאות לתשלומי זמינות וכן אפשרות כי המתקנים יופעלו במסגרת שיטת העמסה מרכזית בלבד (קרי, ללא אפשרות מכירת חשמל לצרכן חצר).
  (ג) דרישות טכנולוגיות- אפשרות להגביל את המכרז לטכנולוגיה מסוימת (פיקר/מחז"מ) ולקבוע לכל טכנולוגיה דרישות סף.
  (ד) מיקום האתרים- אפשרות לשלב במכרז מתקנים המוקמים על ידי יזמות פרטית ומתקנים באתרים המתוכננים על ידי המדינה;
  (ה) ערבות- אפשרות לדרוש ערבות במסגרת הליך המיון המוקדם (PQ) וכן ערבות הקמה;
  (ו) הליך מיון מוקדם- בחינת אפשרות לקבוע תנאים סטאטוטוריים וכן תנאים פיננסיים כתנאי סף;
  (ז) סקר חיבור- תהליך מוצע לעריכת הסקר ואופן שמירת המקום;
  (ח) הגשת ההצעה- אפשרות דרישת הצעה ביחס לתעריף הזמינות שישולם, הוספת מדרגות תעריף וכו';
  (ט) בחירת זוכים- קביעת מחיר גג, חלופות לבחירת הזוכים, חלופות לקביעת התעריף הזוכה וכו';
  (י) הגנות פיננסיות;
  (יא) עקרונות למועד הפעלה מסחרית.
 1. נבקש להבהיר כי סעיף 7 לעיל איננו ממצה וכי הקול הקורא כולל פירוט והרחבה ביחס לנושאים האמורים לעיל, לרבות שאלות ספציפיות המוצגות להתייחסות הציבור.
 2. תשומת ליבכם כי המועד האחרון להעברת התייחסויות לקול הקורא, הינו 17.8.2019.
 3. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה ביחס לפרסומים שפורטו במבזק זה.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו"ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל danat@gkh-law.com או לעו"ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או במייל roeig@gkh-law.com

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, נדל"ן, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard

רועי גמדי

טלפון +972-3-6074812
אימייל

Download vCard