פרסומים

מבזק אנרגיה | יולי 2018

שיטות מדידה וחישוב של כמויות גז טבעי

  1. ביום 14.6.2018 פרסמה המועצה לענייני משק הגז הטבעי (להלן: "המועצה") פניה לקבלת עמדת הציבור לנוסח מוצע של אמות מידה למדידה ולחישוב של כמויות גז טבעי במערכת ההולכה וברשת החלוקה ביחס לצרכנים המסווגים כצרכנים "גדולים" ו-"בינוניים" (למעלה מ- 100,000 מטר מעוקב גז טבעי בשנה).

            ניתן להעביר את הערות הציבור לפניה עד לא יאוחר מיום 29.7.2018.

  1. נכון להיום, לא נקבעו נורמות לחישוב ולמדידת כמות הגז הטבעי המוזרם במערכת ההולכה והחלוקה, ולא נקבעו נורמות להמרת כמויות הגז הטבעי בהתאם ל"ערכי בסיס" של לחץ, טמפרטורה ויחסי דחיסה.
  2. המועצה מבקשת לקבוע כללים ברורים לשיטות החישוב של כמויות הגז הטבעי המשונעות באמצעות רשתות ההולכה והחלוקה, ואת אופן ההמרה של כמויות אלה בהתאם לאותם "ערכי בסיס".
  3. כמו כן, המועצה מבקשת לקבוע תקנים למכשירי מדידה, כללים וקריטריונים לאופן הניטור והתיעוד של הנתונים הנמדדים, כמו גם לשיטות ולתדירות פעולות כיול. ההסדרה המוצעת גם תאפשר לצרכנים להיחשף ליומני המעקב והניטור האמורים. לעמדת המועצה, אמות המידה יאפשרו מניה בטיחותית, מדויקת, רציפה, מהימנה, יעילה וכלכלית.
  4. אמות המידה לא תחולנה על צרכנים המסווגים בקטגוריות צריכה שאינן "גדולים" ו"בינוניים", והן תחולנה רק על מערכות מדידה "חדשות או מחודשות".
  5. אמות המידה המוצעות קובעות כי בעלי הרישיונות ידווחו לרשות הגז הטבעי אודות פערים בין מערכות המדידה הקיימות ולבין הדרישות שנקבעו באמות המידה המוצעות, וכן מאפשרות לצרכנים לפנות למנהל רשות הגז הטבעי בבקשה שיבדוק מערכות מדידה קיימות.
  6. את נוסחן המלא של אמות המידה המוצעות ניתן למצוא בעמוד האינטרנט של המועצה, בכתובת: https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/shimua_170618/he/shimua_170618.pdf.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו"ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל  danat@gkh-law.com או לעו"ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או במייל roeig@gkh-law.com

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג שנהב ושות' (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין.  למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard

רועי גמדי

טלפון +972-3-6074812
אימייל

Download vCard