PUBLICATIONS

Energy Update | June 2016

The transitional period for certifying assessment bodies for natural gas consumption facilities was extended (Hebrew):

1 ביוני, 2016
כ”ד באייר, התשע”ו

הארכת תקופת מעבר להסמכת גופים בודקים למתקני גז טבעי לצריכה

1. ביום 30.5.2016 אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת את החלטת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן: “השר“), להאריך את תקופת המעבר עד להסמכת גופים בודקים שיעניקו אישור תקינות למתקני גז טבעי לצריכה, בהתאם להוראות חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ”ט-1989 (להלן: “חוק הגז“).

2. במהלך תקופת המעבר ימשיכו להינתן אישורי תקינות על ידי מכון התקנים וכן על ידי גוף בודק מחו”ל שאושר על ידי השר, בהתאם לדרישות המנויות בתוספת הרביעית לחוק הגז (כיום, בין היתר, ה-IGID שנקבע על ידי רשות הגז הטבעי). לעניין זה, נבקש להזכיר כי ביום 1.3.2016 אישר השר כי שני גופים ישמשו כגופים בודקים בכפוף לתנאים (לפרטים נוספים ראו מבזק שפורסם על ידינו ביום 13.3.2016).

3. תקופת המעבר הוארכה עד למוקדם מבין: (א) 1.12.2016; או (ב) 15 ימים מפרסום הודעה בדבר הסמכת גוף בודק ראשון בהתאם להוראות חוק הגז.

4. נציגי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, משרד האוצר ומכון התקנים מסרו במהלך הדיון בפני ועדת הכלכלה, כי הארכת תקופת המעבר נובעת בין היתר מן הצורך להשלים את גיבושו של התקן למתקני גז טבעי לצריכה, כהגדרתם בחוק הגז.

*    *    *

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו”ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com, ו/או לעו”ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל danat@gkh-law.com, ו/או לעו”ד נעמה קורח-שריג בטלפון 03-6074553 ו/או במייל naamako@gkh-law.com

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה כ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.
המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.
June 2016

Anat Klein

Phone +972-3-6074441

Download vCard

Dana Tal

Phone +972-3-6074423

Download vCard