פרסומים

מבזק אנרגיה | ספטמבר 2020

מבזק אנרגיה | ספטמבר 2020

לקראת השנה החדשה, נבקש להביא לידיעתכם מספר עדכונים מהעת האחרונה בתחום האנרגיה.

שילוב יצרנים ומספקים קיימים במודל שוק החשמל החדש

רשות החשמל פרסמה קול קורא להתייחסות הציבור ולהלן עיקריו:

 1. לאחרונה פורסם מודל שוק החשמל החדש מבוסס על ניהול מרכזי ורכישת כל החשמל על ידי חברת ניהול המערכת בע"מ אשר תקבע את כמות החשמל שתיוצר על ידי יחידות הייצור ותרכוש את כל האנרגיה מיצרני החשמל. לצד יחידות הייצור הכפופות למודל השוק החדש, פועלים יצרני חשמל פרטיים אשר מבצעים עסקאות מכירת חשמל בילטרליות ואינם כפופים למודל השוק (להלן: "יצרנים בילטרליים").
 2. נוכח הפערים בין אופן הפעילות של היצרנים הבילטרליים לבין מודל השוק החדש, מבקשת רשות החשמל לפרסם מנגנון שיאפשר שילוב של היצרנים הבילטרליים במודל השוק החדש בהתבסס על העקרונות הבאים:
  • ליצרנים הבילטרליים תינתן האפשרות להחליט, לפי שיקול דעתם, לעבור למודל העמסה מרכזית של יחידות הייצור שלהם ומכירת מלוא החשמל המיוצר למנהל המערכת. לעמדת רשות החשמל, מעבר למודל העמסה מרכזית יזכה את היצרנים הבילטרליים במנגנוני ההגנה של מודל שוק החשמל החדש ועל כן ההעמסה המרכזית תהיה עדיפה.
  • חשמל שיצרנים בילטרליים התחייבו למכור למספק בעסקה בילטרלית, יירכש על ידם במחיר יום מראש (SMP) ועבור חשמל זה הם לא יהיו זכאים לתשלומי זמינות.
  • לא תהיה תקרת הצעה למחיר חשמל בזמן אמת אולם יתקיים פיקוח על ההצעות על מנת לוודא שהדבר אינו מנוצל לרעה.
  • לצד ההצעה לאפשר רכישת חשמל במחיר יום מראש (SMP) ליצרנים בילטרליים שיעברו להעמסה מרכזית, עומדות הוראות אמת מידה 58 לפיהן מספק חשמל יכול לרכוש חשמל עבור צרכניו בתעו"ז. רשות החשמל מבקשת את התייחסות הציבור לכפילות באפשרות רכישת החשמל במחירים שונים עבור מספקים ויצרנים בילטרליים.
 3. המועד האחרון להתייחסות לקול הקורא הינו 1.11.2020 בשעה 12:00. כמו כן, רשות החשמל צפויה לערוך שולחן עגול בנושא (במתכונת אונליין) ביום 14.10.2020 בשעה 13:00.

פתיחת מקטע אספקת החשמל לתחרות

החלטה זו קובעת את העקרונות שעל בסיסם ייפתח מקטע ההספקה לתחרות ואת לוחות הזמנים המתוכננים ליישומם. על-פי העקרונות יוגבל היקף ההספקה ל-MVA300 כמכסה כללית לכל סוגי הצרכנים, ומכסה ייעודית של MVA100 אשר תוקצה לצרכנים ביתיים בלבד. ביחס למספקים חדשים נקבע, בין היתר, כי החשמל המסופק לצרכניהם יירכש כולו ממנהל המערכת, וזאת על בסיס מנגנון המפורט בהחלטה.

העקרונות הקבועים בהחלטה זו הינם לתקופה של שנתיים במהלכה הרשות תבחן את ההסדרה לצורך המשך יישומה, לרבות ביחס לשינויים באמות מידה והתעריפים, ככל שידרשו.

הגדלת יעדי ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות לשנת 2030

פורסמה החלטת שר האנרגיה בדבר עקרונות מדיניות לעניין עדכון יעדי ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות. על פי ההחלטה, יעד ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות יעמוד על שיעור של 30% מסך כל צריכת החשמל לשנת 2030. לצד ההחלטה, פורסמה עמדת רשות החשמל לפיה, בין היתר, יישום היעד יחייב פיתוח של רשת החשמל והסרת חסמים וכן הגדלת פוטנציאל השטח שישמש את מתקני ייצור החשמל.

מאגר תמר – דרישת הסרת זכות וטו

משרד האנרגיה, משרד האוצר, משרד המשפטים ורשות התחרות, הודיעו לשותפות במאגר תמר כי מנגנון השיווק והמכירה הקיים היום בין השותפות מקנה להן זכות וטו בעסקות למכירת גז טבעי.

ביחס לנובל אנרג'י- נמסר כי בהתאם לתנאי מתווה הגז, נובל נדרשת לרדת באחזקותיה בתמר ל-25% עד דצמבר 2021 וממועד זה לא תוכל להחזיק בזכות וטו כלשהי.

ביחס לדלק וישראמקו- הממונה על התחרות פנתה והתריעה כי זכות הוטו העומדת להן, נוגדת את הפטור מהסדר כובל שהוענק לשותפות תמר בשנת 2006. לפיכך, הוטל על דלק וישראמקו לתקן את מנגנון קבלת ההחלטות בתוך חודש ולהימנע מלהפעיל את זכות הוטו העומדת להן בתקופה זו.

תיקון ההחלטה בענין הפעלת מערכת הולכת הגז הטבעי במשטר בקרת זרימה

רשות הגז הטבעי פרסמה שימוע להתייחסות הציבור לתיקון החלטה שהתקבלה בעניין בקרת זרימה במערכת נתיבי גז לישראל בע"מ (נתג"ז) עם כניסת ספק גז טבעי נוסף לרשת ההולכה, ולהלן עיקריו:

 1. בעת מדידת כמויות הגז הטבעי, קיימים פערים בין כמות הגז הטבעי שנמדדת בכניסה למערכת ההולכה לפי המונים של ספקי הגז הטבעי, לבין כמות הגז שנמדדת ביציאה ממערכת ההולכה לפי המונים של נתג"ז.
 2. רשות הגז הטבעי מבקשת להתייחס לפערים ולקבוע כי פערי מדידה סבירים, שאינם עולים על 0.5% למעלה או למטה יתחלקו בין כלל משתמשי מערכת ההולכה – הצרכנים וספקי הגז הטבעי – פרו ראטה.
 3. כן מוצעות הוראות לעניין ההתחשבנות עם צרכנים וספקי גז טבעי בגין הפערים האמורים.
 4. המועד האחרון להתייחסות לשימוע הינו 11.10.2020.

 

בברכת שנה טובה, בריאה ומלאת אנרגיות!

 

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין, מנהלת מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו"ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל danat@gkh-law.com או לעו"ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או במייל roeig@gkh-law.com או לעו"ד רון פרימן בטלפון 03-6074520 ו/או במייל ronf@gkh-law.com


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, נדל"ן, ליטיגציה, הגבלים עסקיים, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.
מידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard

רועי גמדי

טלפון +972-3-6074812
אימייל

Download vCard

רון פרימן

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard