פרסומים

מבזק הגבלים עסקיים | ינואר 2019

תיקון מקיף לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

ערב פיזורה אישרה הכנסת תיקון מקיף לחוק ההגבלים העסקיים, אשר מעתה ייקרא חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, רשות ההגבלים העסקיים תיקרא "רשות התחרות" והממונה על הגבלים עסקיים ייקרא "הממונה על התחרות". במסגרת התיקון נקבעו השינויים המהותיים שלהלן:

חובת הדיווח על עסקאות מיזוג על בסיס חלופת מחזור המכירות צומצמה, כך שכעת יידרש מחזור מכירות מאוחד של לפחות 360 מיליון ש"ח ביחס לשניים מהצדדים לעסקה (במקום 150 מיליון ש"ח עד כה). כידוע, מקום בו קיימת חובת דיווח על עסקת מיזוג לממונה על התחרות, אין להשלים את העסקה לפני קבלת הסכמתו.

להגדרת בעל המונופולין המתבססת על נתח שוק (מי שמחזיק למעלה מ-50% משוק מסוים) התווספה הגדרה המתבססת על כוח שוק: "אדם המחזיק כוח שוק משמעותי ביחס לאספקת נכסים או רכישתם, או ביחס למתן שירותים או רכישתם". בדברי ההסבר להצעת החוק הוזכר כי "כוח שוק" מאפשר למי שמחזיק בו להשפיע על מחיר השוק ועל נתונים אחרים, הנקבעים בשוק תחרותי על ידי כוחות השוק.

יצויין, כי ההגדרה החדשה של מונופולין הוחרגה מהסעיף הקובע חובת דיווח על עסקאות מיזוג, וככל שמדובר ב"חלופות המונופולין" (לפני העסקה או כתוצאה ממנה) הרי שאלה ימשיכו להתבסס על ההגדרה הישנה בלבד, המגדירה בעל מונופולין על בסיס נתח שוק ולא על בסיס כוח שוק.

הוחמרה אחריותם של נושאי משרה לעבירות הגבלים של תאגיד שבניהולם ושל עובדי התאגיד. מעתה, אם נעברה עבירה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, מנהל פעיל בתאגיד (לרבות פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום בו בוצעה העבירה) ייראה כמי שהפר את חובתו לפקח, ולעשות כל שניתן, על מנת למנוע את העבירה, אלא אם הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו. במלים אחרות, מקום בו נעברה עבירה בידי תאגיד או ידי בידי עובד נקבעה חזקה (הניתנת לסתירה), לפיה המנהלים לא פעלו למניעת העבירה.

הועלתה תקרת סמכותו של הממונה על התחרות להטיל עיצומים כספיים, והוא יהיה רשאי כעת להטיל עיצומים כספיים בסך של עד 100 מיליון ש"ח על תאגיד (במקום 24.5 מיליון ש"ח בעבר) או עד 8% ממחזור המכירות של התאגיד.

הוחמרה הענישה בגין היותו של אדם צד להסדר כובל (שלא קבל אישור או פטור), וזו נקבעה לחמש שנות מאסר או קנס פי עשרה מהקנס היסודי לפי חוק העונשין (וכפל קנס ביחס לתאגיד). נמשך ההסדר לאחר שנמסרה הודעה בדבר קיומו על ידי הממונה על התחרות, יוטל קנס נוסף על כל יום בו נמשכת העבירה (וכפל קנס ביחס לתאגיד).

המועד לאישור בקשות פטור להסדרים כובלים קוצר מ-90 יום ל-30 יום, אולם הממונה על התחרות יהיה רשאי להאריך את התקופה למשך עד 120 יום נוספים (כלומר: 150 ימים בסך הכל), במסירת הודעה מנומקת בכתב לצדדים.

המועד לאישור הודעות מיזוג נותר 30 יום, אולם הממונה על התחרות רשאי להאריכו בשתי תקופות של 30 יום כל אחת, ולאחר מכן – בהתייעצות עם ועדת הפטורים והמיזוגים – ב-60 ימים נוספים (כלומר: 150 ימים בסך הכל). על כל הארכה תימסר לצדדים הודעה מנומקת בכתב.

לפרטים נוספים בעניין זה ובנושאי הגבלים עסקיים, הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד רן בן-ארי, ראש מחלקת הגבלים עסקיים, בטלפון 03-6074448 או בדוא”ל ranb@gkh-law.com

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

רן בן-ארי

טלפון +972-3-6074448
אימייל

Download vCard