פרסומים

מבזק קריפטו: דחיית כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים בקשר למתן שירות בנכס פיננסי

 יוני 2018

מבזק קריפטו

דחיית כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים

בקשר למתן שירות בנכס פיננסי


ביום 30 במאי 2018, אישרה ועדת הכספים את דחיית מועד כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים בקשר למתן שירות בנכס פיננסי (הכולל שירותים בקשר למטבעות קריפטוגרפיים) ליום 1 באוקטובר 2018 או ליום פרסומו של צו איסור הלבנת הון רלוונטי, לפי המוקדם.


חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן: "החוק") מסדיר פעילות של נותני שירותים פיננסיים שונים, כגון מתן שירותי אשראי ומתן שירות בנכס פיננסי. בין היתר, החוק קובע כי נותני שירות בנכס פיננסי יהיו חייבים בקבלת רישיון מתאים.[1] החוק מסדיר לראשונה מתן שירות בנכסים פיננסיים שהינם מטבעות קריפטוגרפיים.

החוק קובע כי הפרק העוסק בנותני שירות בנכס פיננסי יכנס לתוקף ביום 1 ביוני 2018 (להלן: "הפרק העוסק בנותני שירות בנכס פיננסי"), אלא אם שר האוצר ידחה בצו את מועדי התחילה של הוראות החוק, ככל שהדבר דרוש לשם היערכות ליישום הוראות החוק.

טרם כניסתו של הפרק העוסק בנותני שירות בנכס פיננסי לתוקף, מרבית נותני השירות בנכס פיננסי חייבים רק ברישום במרשם נותני שירותי מטבע מכוח הוראות חוק איסור הלבנת הון, וחלות עליהם, בין היתר, הוראות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014 (להלן: "צו הנש"מ").

בעקבות כניסתו לתוקף של הפרק העוסק בנותני שירות בנכס פיננסי, יפקע צו הנש"מ ובמקומו אמור לבוא צו איסור הלבנת הון חדש ביחס לנותני שירות בנכס פיננסי, שהתקנתו טרם הושלמה. נציין, כי לאחרונה פורסמה טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"ח-2018, אך תהליך אישורו טרם הושלם כאמור.

על מנת למנוע מצב בו לא יהיה בתוקף צו המסדיר נושא זה ועל מנת למנוע חוסר בהירות לעניין חובות הזיהוי והדיווח שמוטלות מכוח חוק איסור הלבנת הון על גופים אלה, ביום 30 במאי 2018 אישרה ועדת הכספים של הכנסת צו בדבר דחיית מועד הכניסה לתוקף של החוק בקשר למתן שירות בנכס פיננסי. בצו נקבע כי מועד הכניסה לתוקף יידחה ליום 1 באוקטובר 2018 או ליום פרסומו של צו איסור הלבנת הון לעניין מי שעיסוקו במתן שירות בנכס פיננסי לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון, לפי המוקדם.

נזכיר, כי החוק קובע הוראת מעבר, לפיה מי שעסק ערב "יום התחילה המאוחר" במתן שירות בנכס פיננסי ("עוסק ותיק"), ושהגיש לפני "יום התחילה המאוחר" בקשה לקבלת רישיון למתן שירות בנכס פיננסי ושקיבל אישור על הגשת הבקשה, רשאי להמשיך בעיסוקו, כל עוד לא ניתנה החלטת המפקח בבקשתו. במסגרת דחיית המועדים נדחה "יום התחילה המאוחר" ליום 1 באוקטובר 2018 או ליום פרסומו של צו איסור הלבנת הון רלוונטי כאמור לעיל, כך שעוסק ותיק שיגיש את הבקשה עד למועד זה ויקבל על כך אישור יוכל ליהנות מהוראת המעבר.

להודעת הכנסת בדבר דחיית הכניסה לתוקף של החוק בקשר לנותני שירות בנכס פיננסי – לחץ כאן.

למזכר קודם בקשר לחוק – לחץ כאן.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות  בטלפון 03-6074510 או בדוא"ל לעו"ד יגאל בנימיני, שותף במחלקת בנקאות, ביטוח ופיננסיים  (Yigalb@gkh-law.com) או לעו"ד עידו עמיר, שותף במחלקת בנקאות, ביטוח ופיננסיים (IdoA@gkh-law.com) או לעו"ד רוני סילבר, עורכת דין במחלקת בנקאות, ביטוח ופיננסיים (Ronis@gkh-law.com).

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

[1] "שירות בנכס פיננסי" – כל פעולה מהפעולות המפורטות להלן, שאין בה מתן אשראי, הנעשית דרך עיסוק: (1) החלפה של נכס פיננסי בנכס פיננסי אחר, לרבות פדיון, פריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי; (2) ניהול או שמירה של נכס פיננסי, לרבות באמצעות כספת.

"נכס פיננסי" – כל אחד מאלה: (1) מזומן; (2) שיק, שטר חוב או שטר חליפין כמשמעותם בפקודת השטרות; (3) המחאה בנקאית או המחאת נוסעים; (4) פיקדון כספי; (5) נייר ערך למוכ"ז כמשמעותו בחוק החברות; (6) לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים או שירותים, שניתן לצבור בהם ערך כספי מעל סכום שקבע שר האוצר; (7) מטבע וירטואלי; (8) נכס פיננסי אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת;

June 2018

יגאל בנימיני

טלפון +972-3-6074489
אימייל

Download vCard

עידו עמיר

טלפון +972-3-6074459
אימייל

Download vCard

רוני סילבר

טלפון +972-3-607-4536
אימייל

Download vCard