פרסומים

מבזק משפט מנהלי ורגולציה | דצמבר 2019

מבזק: פסיקה חדשה בנושא מבקר פנימי בחברות ממשלתיות

ביום 18.11.2019 דחה בג"ץ, 2 עתירות נגד רשות החברות הממשלתיות, ונתן תוקף לחוזר של רשות החברות הממשלתיות בעניין מינוי מבקר פנימי שכיר בחברות ממשלתיות מדרגות מסוימות, תוך הותרת שיקול הדעת בנושא לדירקטוריון כל חברה וחברה. הוראת החוזר של רשות החברות קובעת כי על מבקר פנימי בחברות ממשלתיות בסיווג 7 ומעלה בהן 50 עובדים ומעלה להיות מועסק כשכיר (ולא במתכונת של מיקור חוץ כרואה חשבון עצמאי), וביתר החברות הממשלתיות, שהיקפן קטן יותר, ככלל ניתן להעסיק מבקר פנימי במיקור חוץ בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה , אך זאת לתקופת התקשרות מוגבלת שלא תעלה על 7 שנים.

אשר לעצמאות שיקול הדעת של הנהלת החברות הממשלתיות, המלצות הרשות לחברות הממשלתיות אינן עומדות בסתירה לחובתם של הדירקטורים לפעול באופן עצמאי לטובת החברה. זאת בשים לב כמובן לכך שהוראותיו של החוזר הוגדרו כלא מחייבות במובן זה שהדירקטוריון רשאי לסטות מהן ובלבד שיעשה כן לאחר דיון בהוראות וקבלת החלטה בנושא.

החוזר אינו מהווה חריגה מסמכות הרשות. החוק מסמיך את הרשות לייעץ ולסייע לחברות בניהול עסקיהן, ומאפשר לה לדרוש כי נושאים מסוימים יועלו לדיון בישיבת הדירקטוריון.

אשר להליך שהוביל להוצאת החוזר, גיבוש החוזר נעשה על רקע תהליך כללי שעניינו חיזוק שומרי הסף בחברות ממשלתיות, הוא נעשה בהתבסס על נתונים רלוונטיים ותוך התייעצות בגורמים המתאימים והתחשבות בעמדותיהם, כאשר התשתית העובדתית עליה נסמכה הרשות עומדת במבחן הסבירות.

טענות העותרים בדבר פגיעה לא ראויה בחופש העיסוק נדחו גם כן. כך, לצד האמור בחוזר, העותרים חופשיים להמשיך ולהעניק שירותי ביקורת פנימית לחברות אחרות במשק; אין ממש בטענה לפיה קיים חוסר שוויון בהעדפת מבקרים פנימיים שכירים על פני מבקרים במיקור חוץ, כאשר הדרך פתוחה בפני כל העוסק במתן שירותי ביקורת פנימית להתמנות בעצמו כמבקר שכיר; החוזר אינו מגביל את המשך העסקת מבקרים פנימיים במיקור חוץ בחברות ממשלתיות קטנות יותר; הוטעם אף כי המבקר הפנימי שיהיה עובד החברה ו"יעמוד בראש מערך הביקורת הפנימית" יהיה רשאי לבצע את עבודתו לא רק באמצעות עובדי החברה הכפופים לו אלא גם באמצעות רכישה של שירותי ביקורת מגופים חיצוניים.

לפסק הדין המלא ראה קישור

לפורמט PDF ראה קישור

לפרטים ניתן לפנות למחלקת רגולציה ומשפט מנהלי במשרדנו, עו"ד ירון הרמן  בטלפון: 03-6074464                                         ובדוא"ל: yaron@gkh-law.com


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, נדל"ן, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

Yaron Herman

טלפון +972-3-6074464
אימייל

Download vCard