PUBLICATIONS

Energy Update | October 2017

The Electricity Authority’s decision regarding the forfeiture of a guarantee for a license owner:

החלטת רשות החשמל בעניין חילוט ערבות לבעל רישיון

  1. ביום 9.10.2017 פרסמה רשות החשמל את החלטתה לחלט את מלוא הערבות שהופקדה על ידי אלון מרכזי אנרגיה גת (להלן: “אלון גת“) בגין הפרת תנאי רישיון מותנה וחובת תום הלב.
  2. ברקע הדברים, עומדים מתן אישור התעריף ואישור אבן הדרך של הסגירה הפיננסית (להלן: “האישורים“) לאלון גת תוך הכרה במתקן כמתקן קוגנרציה, נוכח קיומו של צרכן אנרגיה תרמית. אלא שבחלוף כשלושה חודשים מקבלת האישורים, הודיעה אלון גת כי צרכן האנרגיה התרמית צפוי להיסגר לצמיתות בסוף 2017 (מפעל סוגת).
  3. רשות החשמל ציינה, כי אמנם אפשרות סגירת המפעל הוצגה לה כסיכון כללי שקיים במהלך העסקים הרגיל. אלא שבחינה של הדברים העלתה, כי הסיכון האמור היה אפשרות קונקרטית וכי אלון גת לא מסרה מידע חיוני זה לרשות החשמל עובר למועד קבלת האישורים.
  4. רשות החשמל קבעה, כי אי גילוי המידע האמור מהווה הפרה של חובת הגילוי הקבועה ברישיון המותנה ובאישור התעריף, וכן הפרה של חובת תום הלב הכללית החלה על בעל רישיון.
  5. מאחר שרשות החשמל התרשמה כי בנסיבות הייחודיות של המקרה לא ניתן לקבוע בוודאות מספקת שאילו היתה אלון גת מוסרת את המידע, היתה הרשות נמנעת מלהעניק לה את האישורים, וכן מאחר שמדובר בהליך ראשון מסוגו, החליטה רשות החשמל להסתפק בחילוט הערבות שהופקדה על ידי אלון גת.
  6. בהחלטתה, רשות החשמל ציינה כי “…יש בהחלטה כדי להבהיר בצורה חדה את ציפיות הרשות ממחזיקי רישיונות”.

***

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו”ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו”ד דנה טל בטלפון
03-6074423 ו/או במייל 
danat@gkh-law.com או לעו”ד רועי גמדי בטלפון
03-6074812 ו/או במייל
roeig@gkh-law.com


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה כ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

October 2017

Anat Klein

Phone +972-3-6074441

Download vCard

Dana Tal

Phone +972-3-6074423

Download vCard