IP Client Update | October 2017

The amendment for the equal rights for people with disabilities regulations came into effect on Thursday, 26th of October, 2017:

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון), התשע”ח-2017 נכנסו לתוקף

מבזק זה נשלח בהמשך למבזק קודם בנושא שהופץ לפני כשנה על ידינו בעניין חובת הנגשת שירותים מקוונים מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון), התשע”ח-2017 (להלן: “התקנות”). להזכירכם, מכוח התקנות על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות שימוש שוויוני באינטרנט נדרשים מפעילי שירותים מקוונים (לרבות, אתרי אינטרנט, מסמכים דיגיטאליים ואפליקציות) לספק התאמות נגישות לפי תקן נגישות אינטרנט שנקבע בתקנות. התקנות נכנסו לתוקפן ביום חמישי האחרון, ה-26 באוקטובר, 2017.

כבר במבזקנו הקודם הדגשנו את הבעייתיות הכרוכה בחובות המחמירות והגורפות שנקבעו בתקנות והמורכבות הטכנולוגית הכרוכה ביישומן, ואנו שמחים לבשר כי לאור הביקורת הציבורית הרבה, ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה תיקון לתקנות, אשר יוצר בהירות באשר לתחולתן של התקנות, מקל על אופן יישומן ומעניק, בתנאים מסוימים, פטור מחובות ההנגשה (“התיקון“).

כך למשל, קובע התיקון, כי בעל שירות מקוון שמעלה לשירותי האינטרנט שלו תכנים שמסרו לו צדדים שלישיים או שצדדים שלישיים העלו לשירות האינטרנט שלו, והוא אינו עורך או מפיק אותם, לא יהיה אחראי על ביצוע התאמות הנגישות בתכנים. אולם, יהיה עליו להעמיד תשתית מתאימה להנגשה של תכנים אלה. זאת ועוד, התיקון מביא עמו בשורה לעסקים קטנים ובעלי שירותים אשר קיים קושי בהתאמתם כנדרש בתקנות, ומעניק פטור מעמידה בדרישות התקנות, כולן או חלקן, בין היתר, במקרים הבאים:

 1. החייבים בהנגשת אתר או אפליקציה, לרבות היישומים הכלולים בהם, שהופעלו לפני ה-26 באוקטובר, 2017, ואשר המחזור הכספי הממוצע שלהם נמוך ממיליון שקלים בשנה יהיו פטורים מחובת ההנגשה, ובלבד שפרסמו, בהתאם לדרישות הנגישות, את דרכי ההתקשרות עמם לצורך קבלת שירות. פטור זה יהיה תקף למשך שלוש שנים וניתן יהיה לחדשו כל שלוש שנים.
 2. החייבים בהנגשת אתר או אפליקציה שהם עוסק פטור (כהגדרתו בחוק המע”מ) או בעלי מחזור שנתי ממוצע הנמוך מ-100 אלף שקלים בלבד פטורים מביצוע התאמות הנגישות תחת התקנות.
 3. החייבים בהנגשת אתר או אפליקציה אשר המחזור השנתי הממוצע שלהם נמוך מ-300 אלף שקלים ייהנו מפטור מחובות ההנגשה עד ל-26 באוקטובר 2020, וככל שהמחזור השנתי הממוצע שלהם נמוך מ-100 אלף שקלים הם ייהנו מהפטור המפורט בסעיף 2 לעיל.
 4. שירותים שמועברים על גבי תשתית של רשת חברתית, ככל שתשתית זו אינה מאפשרת את ביצועה של ההנגשה הנדרשת, פטורים מחובת ההנגשה שאינה ניתנת לביצוע.
 5. תכנים של שירותי אינטרנט שהכניסה אליהם מוגבלת לנרשמים לשירות מראש, בתנאי שרשומים לשירות חמש מאות משתמשים בו זמנית לכל היותר, פטורים מחובת ההנגשה, אלא אם כן אדם עם מוגבלות ביקש ביצוע התאמות נגישות בתכנים אלו (שימו לב כי תשתית האתר אינה פטורה מהנגשה במקרה זה).
 6. בעלי שירותים שיוכלו להוכיח כי מסיבות טכנולוגיות לא ניתן ליישם את ההנגשה הנדרשת יוכלו ליהנות מפטור מחובת ההנגשה שאינה ניתנת לביצוע לשלוש שנים, עם אפשרות חידוש לשלוש שנים נוספות (פטור נוסף מעבר לשתי תקופות אלה יינתן מטעמים מיוחדים).

לבסוף, קובע התיקון כי האפשרות לתבוע בעל שירות החייב לעמוד בחובות הקבועות בתקנות ואינו עומד בהן, יתאפשר, ככלל, רק לאחר שנשלחה לבעל השירות הודעה הדורשת ממנו לתקן את הפגמים בציות לתקנות ובעל השירות לא תיקנן בתוך זמן סביר, אך לא יאוחר מ- 60 יום מיום קבלת ההודעה.

לדעתנו, התקנות המתוקנות מידתיות, ישימות ומהוות איזון ראוי יותר בין הרצון לאפשר לציבור בעלי המוגבלות לממש את זכותו להשתתפות מלאה ושוויונית בכל תחומי החיים לבין היכולת של בעלי שירותים מקוונים להנגיש את שירותיהם מבלי שיוטל עליהם נטל כלכלי וטכנולוגי בלתי סביר.

*   *   *

לפרטים נוספים בעניין זה הנכם מוזמנים לפנות לעו”ד אלה טבת, שותפה, ראש מחלקת קניין רוחני, בטלפון 03-6074580 או בדוא”ל ellat@gkh-law.com


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

Energy Update | October 2017

The Electricity Authority’s decision regarding the forfeiture of a guarantee for a license owner:

החלטת רשות החשמל בעניין חילוט ערבות לבעל רישיון

 1. ביום 9.10.2017 פרסמה רשות החשמל את החלטתה לחלט את מלוא הערבות שהופקדה על ידי אלון מרכזי אנרגיה גת (להלן: “אלון גת“) בגין הפרת תנאי רישיון מותנה וחובת תום הלב.
 2. ברקע הדברים, עומדים מתן אישור התעריף ואישור אבן הדרך של הסגירה הפיננסית (להלן: “האישורים“) לאלון גת תוך הכרה במתקן כמתקן קוגנרציה, נוכח קיומו של צרכן אנרגיה תרמית. אלא שבחלוף כשלושה חודשים מקבלת האישורים, הודיעה אלון גת כי צרכן האנרגיה התרמית צפוי להיסגר לצמיתות בסוף 2017 (מפעל סוגת).
 3. רשות החשמל ציינה, כי אמנם אפשרות סגירת המפעל הוצגה לה כסיכון כללי שקיים במהלך העסקים הרגיל. אלא שבחינה של הדברים העלתה, כי הסיכון האמור היה אפשרות קונקרטית וכי אלון גת לא מסרה מידע חיוני זה לרשות החשמל עובר למועד קבלת האישורים.
 4. רשות החשמל קבעה, כי אי גילוי המידע האמור מהווה הפרה של חובת הגילוי הקבועה ברישיון המותנה ובאישור התעריף, וכן הפרה של חובת תום הלב הכללית החלה על בעל רישיון.
 5. מאחר שרשות החשמל התרשמה כי בנסיבות הייחודיות של המקרה לא ניתן לקבוע בוודאות מספקת שאילו היתה אלון גת מוסרת את המידע, היתה הרשות נמנעת מלהעניק לה את האישורים, וכן מאחר שמדובר בהליך ראשון מסוגו, החליטה רשות החשמל להסתפק בחילוט הערבות שהופקדה על ידי אלון גת.
 6. בהחלטתה, רשות החשמל ציינה כי “…יש בהחלטה כדי להבהיר בצורה חדה את ציפיות הרשות ממחזיקי רישיונות”.

***

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו”ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו”ד דנה טל בטלפון
03-6074423 ו/או במייל 
danat@gkh-law.com או לעו”ד רועי גמדי בטלפון
03-6074812 ו/או במייל
roeig@gkh-law.com


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה כ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

The High Court of Justice ruled in the JDECO motion | 22/10/2017

Attorneys Anat Klein and Michael Ginsburg represented Jerusalem District Electricity Company. The High Court of Justice recommended in its decision that any disconnection of electricity to the West Bank or east Jerusalem must require the initial approval of specific Governmental Officials.

Calcalist Online (Hebrew) 22/10/2017

MSN (Hebrew) 22/10/2017

Non-Stop Radio (Hebrew) 23/10/2017

Calcalist (Hebrew) 22/10/2017