• מבזק קניין רוחני ופרטיות | מרץ 2019

  רפורמה מרחיקת לכת בנושא זכויות יוצרים אושרה באירופה – האם הרפורמה מגנה על זכויות יוצרים באופן ראוי או פוגעת באופן בלתי סביר בחופש הביטוי? למרות ההתנגדות הרבה מצד ענקיות הטכנולוגיה ועצומה נרחבת שהופצה נגד הרפורמה, הפרלמנט האירופאי אישר בשבוע שעבר דירקטיבה חדשה בעניין זכויות יוצרים באינטרנט, במסגרתה אושרו שני סעיפים שנויים במחלוקת בעלי השלכות מרחיקות לכת על עולם יצירת ושיתוף התכנים באינטרנט. במסגרת הדירקטיבה הותאמה החקיקה האירופאית המיושנת בתחום זה לעידן האינטרנט. בהתאם לדין הקיים כיום באירופה, בעליהן של פלטפורמות לשיתוף תכנים באינטרנט (כגון יוטיוב, טוויטר ופייסבוק) מחויבים להיענות לבקשות להסרת תכנים מפרי זכויות יוצרים המוצגים בהן, ובכך הן פוטרות … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק קניין רוחני והגנת הפרטיות | ינואר 2019

  הרשות להגנת הפרטיות מדגישה כי תוחמר מדיניות האכיפה במקרים של אירועי אבטחת מידע חמורים מבזק זה נשלח בהמשך למבזקים קודמים שהופצו על ידינו בעניין תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן: "התקנות"), אשר נכנסו לתוקף ב-8 במאי 2018. עם כניסתן של התקנות לתוקף הרשות להגנת הפרטיות פרסמה את מדיניותה בנוגע לקבלת דיווח על אירוע אבטחה חמור. במטרה להפיג את חששות המשק מפני דיווח לרשות בדבר אירועי אבטחה חמורים, הרשות הציגה מדיניות אכיפה סובלנית כלפי המדווחים הכוללת הקלות כלפי המדווחים, לצד סנקציות כלפי מפרי חובת דיווח. המדיניות מיושמת בהדרגה מיום כניסת התקנות לתוקפן בתקופת ההטמעה הראשונית (קרי, עד 31 בדצמבר 2018) ובתקופת הביניים … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק קניין רוחני ופרטיות | דצמבר 2018

  בית המשפט העליון פסק כי אין לדחות תביעה לפי חוק הספאם לפסיקת פיצויים ללא הוכחת נזק בגין שיגור דבר פרסומת, רק מהסיבה שהיא הוגשה באמצעות חברה המתמחה בהגשת תביעות נגד מפיצי הספאם מבזק זה נשלח בהמשך למבזק קודם שהופץ על ידינו בעניין משלוח הודעות ספאם. נזכיר כי סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב-1982 ("חוק הספאם") אוסר ככלל על משלוח דברי פרסומת (קרי, מסרים המופצים באופן מסחרי, שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת) בדואר אלקטרוני, בפקס, בהודעות מסר קצר (לרבות SMS) או באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען. החוק קובע … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק קניין רוחני | ספטמבר 2018

  הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (לשעבר המדען הראשי) פרסמה הוראות חדשות לפיהן הרשות  תאפשר, במקרים מסוימים, לחברות ישראליות ממומנות שהינן חלק מקבוצת חברות בינלאומית להעניק רישיונות שימוש בידע הממומן שלהן לחברות הזרות בקבוצה   מבזק זה נשלח בהמשך למבזק קודם שהופץ על ידינו בעניין פרסום הוראות רשות החדשנות ממאי 2017 לגבי מתן הרשאה לשימוש בידע אשר מומן על-ידי הרשות לחדשנות, מחוץ לישראל. כפי שציינו במזכר הקודם, הוראות אלה הסדירו את נושא מתן הרישיונות בידע ממומן לחברות זרות, ונקבע בהן כי רשות החדשנות רשאית לאשר בקשה למתן זכות שימוש לגורם זר, בידע הנובע ממחקר ופיתוח ממומן ושאינו מפקיע לחלוטין מהחברה הממומנת את … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק קניין רוחני | אוגוסט 2018

  הרשות להגנת הפרטיות הקימה מערך אכיפה נוסף אשר יערוך פיקוחי רוחב מגזריים או נושאיים במשק לאחרונה, כחלק ממאמציה הגוברים של הרשות להגנת הפרטיות בישראל לאכוף את הזכות לפרטיות של אזרחי ישראל, הודיעה הרשות על הקמת מערך אכיפה חדש (פיקוח רוחב) אשר מצטרף לזרועות האכיפה הפלילית והמנהלית ברשות, ונועד לקיים פיקוחי רוחב מגזריים או נושאיים לבחינת יישום חוק ותקנות הגנת הפרטיות במשק הישראלי. המערך יפעל לאיתור הפרות של החוק והתקנות, להגברת המודעות במשק להוראות החוק והתקנות ויפעל לאיתור כשלים ענפיים הדורשים התערבות והנחיות מיוחדות. בהתאם לאמור בהכרזת הרשות על הקמת המערך החדש, עד סוף שנת 2018 צפויות להיערך באמצעות מערך האכיפה … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק קניין רוחני | מאי 2018

  פורסמה מדיניות הרשות להגנת הפרטיות בנוגע לקבלת דיווח אירוע אבטחה חמור   מבזק זה נשלח בהמשך למבזקים קודמים שהופצו על ידינו בעניין תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן: "התקנות"), אשר ייכנסו לתוקף בימים הקרובים (ב-8 במאי 2018). לקראת כניסתן לתוקף של התקנות בימים אלה פרסמה הרשות להגנת הפרטיות את מדיניותה בנוגע לקבלת דיווח על אירוע אבטחה חמור. במטרה להפיג את חששות המשק מפני דיווח לרשות בדבר אירועי אבטחה חמורים, הרשות מציגה מדיניות אכיפה סובלנית כלפי המדווחים אשר תיושם בהדרגה מיום כניסת התקנות לתוקפן בתקופת ההטמעה הראשונית (קרי, עד 31 בדצמבר 2018) ובתקופת הביניים (עד 30 ביוני 2019), כאשר אכיפה … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק קניין רוחני | אפריל 2018

  תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 יכנסו לתוקף בעוד כחודש   מבזק זה נשלח בהמשך למבזקים קודמים שהופצו על ידינו בעניין תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן: "התקנות"), אשר ייכנסו לתוקף בעוד כחודש (ב-8 במאי 2018). יישום התקנות במאגרי המידע של החברה דורש תהליכי תכנון והטמעה מורכבים הצורכים זמן ומשאבים, ועל מנת לסייע בכך, פרסמה הרשות להגנת הפרטיות מדריכים ושאלות ותשובות לעניין יישום התקנות, וכן תבנית לדוגמה של מסמך הגדרות המאגר. מומלץ כי גופים אשר טרם יישמו את התקנות במערך ניהול מאגרי המידע של החברה ייעזרו בפרסומי רשות הפרטיות וייערכו בהקדם. התקנות קובעות סטנדרטים חדשים, מעודכנים, מקיפים ומפורטים יותר … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק קניין רוחני | מרץ 2018

  פרסום טיוטת הנחיית הרשות להגנת הפרטיות בעניין תחולת תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) על חברות מנהלות ומבטחים הכפופים להוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון; ופרסום הנחייה בעניין תחולת תקנות אלה על גופים מפוקחים הכפופים להוראות המפקח על הבנקים מבזק זה נשלח בהמשך למבזק קודם שהופץ על ידינו לפני מספר חודשים, בנושא פרסום טיוטת הנחיית הרשות להגנת הפרטיות (לשעבר, רמו"ט) בעניין תחולת תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן: "התקנות"),  על גופים מפוקחים הכפופים להוראות המפקח על הבנקים. מטרת מבזק זה היא לעדכן את לקוחותינו לכך שבימים האחרונים הטיוטה האמורה פורסמה כהנחיה של הרשות להגנת הפרטיות וכי בנוסף הרשות פרסמה טיוטה … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק קניין רוחני | פברואר 2018

  תיקון לחוק הספאם קובע כי סיום התקשרות בין חברה ללקוח ייחשב גם כקבלת הודעת סירוב מהלקוח לקבל מהחברה דברי פרסומות תיקון לחוק הספאם, אשר פורסם בימים אלה, מחייב מפרסמים לחדול, מיד עם סיומה של התקשרות לרכישה של טובין או שירותים באופן מתמשך, משליחת דברי פרסומת לנמען, וזאת אף אם הנמען לא הודיע למפרסם מפורשות על רצונו להפסיק ולקבל דברי פרסומת. מאז נכנס לתוקף בשנת 2008 תיקון לסעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב-1982 ("חוק הספאם") האוסר על משלוח דברי פרסומת (קרי, מסרים המופצים באופן מסחרי, שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת) בדואר אלקטרוני, בפקס, … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק קניין רוחני | דצמבר 2017

  תזכורת- תקנות אבטחת מידע מבזק זה נשלח בהמשך למבזק קודם בנושא שהופץ על ידינו בחודש מרץ האחרון בעניין תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן: "התקנות"), אשר ייכנסו לתוקף במאי 2018. יישום התקנות במאגרי המידע של החברה דורש תהליכי תכנון והטמעה מורכבים הצורכים זמן ומשאבים. משכך, הואיל ונשארה פחות מחצי שנה מהמועד בו צפויות תקנות אלו להיכנס לתוקפן, מומלץ להקדים ולהיערך בהתאם להטמעת ההוראות הקבועות בתקנות אלו במערך ניהול מאגרי המידע של החברה.   התקנות קובעות סטנדרטים חדשים, מעודכנים, מקיפים ומפורטים יותר מאלה הקבועים כיום בחוק בעניין אבטחת מידע אישי, אשר יחולו על גופים פרטיים וציבוריים האוספים מידע אישי במאגרי מידע. כך, … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק קניין רוחני | נובמבר 2017

  בעוד חצי שנה ייכנסו לתוקף התקנות האירופאיות החדשות להגנה על פרטיות – GDPR- האם אתם מוכנים? The EU General Data Protection Regulation (GDPR) will apply within exactly 6 months! Are you ready? The EU General Data Protection Regulation (GDPR) will apply from May 25, 2018. As we are now only six months away from such date, organizations should already move towards compliance as many of the obligations imposed by the GDPR will take time to integrate. Pursuant to our newsletter dated May 2017, we wish to remind you that the GDPR will apply within exactly 6 months from now, and therefore … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק קניין רוחני | נובמבר 2017

  עדכונים בעניין פרסומי הרשות להגנת הפרטיות (לשעבר, רמו"ט): הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה הנחיה בעניין שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה וכן טיוטת הנחייה בנושא פרשנות ויישום הוראות חוק הגנת הפרטיות בעניין העברת בעלות במאגר מידע שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה: הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה הנחייה בעניין שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה, אשר מתווספת להנחיה בנושא שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן מיום 21.10.2012. המסגרת תחתיה נוסחה הנחיה זו, הותוותה כבר בשנת 2011 בבית הדין לעבודה (ע"ע 90/08 איסקוב נ' מדינת ישראל ואח') לפיה עובד זכאי למרחב פרטיות המלווה אותו גם במקום עבודתו, בלא קשר לזכות הקניין של … להמשיך לקרוא הנפקת IDB