• מבזק תאגידים וניירות ערך | מרס 2020

  הבטחת המשכיות עסקית והשפעת נגיף הקורונה על הנהלת התאגיד נגיף הקורונה, שהתפרץ בחודש דצמבר 2019 בווהאן שבסין, ממשיך להפיל קורבנות וגובר החשש כי הוא עלול להפוך למגיפה עולמית. מוקדם לאמוד את הנזק הסופי בחיי אדם ואת העלויות הכספיות אשר תנבענה, עד שמערכות בריאות הציבור יצליחו לבסוף להשתלט על הוירוס (או ליתר דיוק נגיף ה-Covid 19), אך ראוי כי הנהלת התאגיד תנקוט כבר בשלב זה צעדים אקטיביים, מעבר להוראות משרד הבריאות, במטרה להבטיח את היערכות לתרחישי התפרצות שונים של הנגיף ולהבטחת המשכיות עסקית. אחריות נושאי משרה – נוכח התפשטות נגיף הקורונה והשפעתו על הכלכלה העולמית, מן הראוי לבחון את הצורך לקיים … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | אפריל 2020
 • מבזק ניירות ערך | ינואר 2017

  הדוח התקופתי לשנת 2016 – עדכוני חקיקה ועמדות רשות ניירות ערך במהלך שנת 2016 בוצעו מספר עדכוני חקיקה ופורסמו מספר ניירות עמדה של רשות ניירות ערך המשפיעים על הגילויים שיש לתת בדוח השנתי לשנת 2016. להלן תובא סקירה תמציתית של העדכונים המרכזיים בנושא. חלק א' – עדכוני חקיקה תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") 1.1 תיקון מספר 4 לתקנות הדוחות קובע שתאגיד שטרם חלפו חמש שנים מעת שנעשה תאגיד מדווח ואשר  בשלוש השנים שקדמו למועד הדוח לא הורשע בעל שליטה בו בעבירה לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ולא נאסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי סעיפים … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | אפריל 2020
 • מבזק משפטי – ניירות ערך | פברואר 2016

  מבזק משפטי – ניירות ערך פברואר 2016 תיקון לחוק ניירות ערך במסגרת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2015 ביום 28 בדצמבר 2015, אישרה הכנסת את החוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2015, מכוחו תוקן חוק נירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק נירות ערך" ו-"התיקון", בהתאמה). התיקון נועד בעיקרו להנגיש את שוק ההון הישראלי לחברות היי-טק כערוץ נוסף לגיוס כספים עבורן ולסייע להן להבשיל ולהיסחר בעתיד בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן: "בורסה"). לצד זאת, במסגרת התיקון, הוסדרו גם הוראות שונות הרלוונטיות לכלל החברות ולא רק לחברות היי-טק. להלן יובא תיאור … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | אפריל 2020
 • מבזק ניירות ערך ישראלים

  1. תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש'ל – 1970 ביום 22 בינואר 2014 אישרה ועדת הכספים של הכנסת תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש'ל – 1970 (להלן: "התיקון" ו"תקנות הדוחות", בהתאמה) בקשר עם הקלות על חובות הדיווח של תאגידים קטנים. להלן יובא תיאור תמציתי של עיקרי התיקון. התיקון כולל הגדרה של "תאגיד קטן" ובתמצית, מדובר בתאגיד שהתקיימו בו תנאים אלה: (א) מניות או יחידות השתתפות שלו (ככל שהונפקו כאלה) מוחזקות בידי הציבור ושוויין בבורסה נמוך מ- 300 מיליון ש"ח (ובלבד שלא מדובר בתאגיד הנכלל במדד "ת"א 100" או "ת"א יתר – 50"); (ב) יתרת הערך הנקוב … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | אפריל 2020
 • עו"ד דוד חודק: יישום מסקנות אנדורן - לא בהלוואות פרטיות | כלכליסט 14/7/2014

  משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' הגיש הערות להמלצות הביניים של הועדה; מציעים למנות "נאמן־על" בעל סמכויות לקריאת הכתבה המלאה באתר כלכליסט  
 • עו"ד בן ליפץ: חוק התספורות מסבך יותר מאשר עוזר | TheMarker 2/8/2012

  בסוף אוגוסט ייכנס לתוקף תיקון 18 לחוק החברות, שעניינו מינוי מומחה חיצוני לבחינת הסדרי חוב בחברות שהנפיקו אג"ח לציבור. האם בכך יבוא מזור לקשיים בדרך לגיבוש הסדרי חוב באופן מהיר ויעיל ושמיטיב עם מחזיקי האג"ח? לקריאת הכתבה המלאה