• מבזק לקוחות | בנקאות , ביטוח ופיננסיים | אוגוסט 2018

  עת"מ 54496-01-18 אמטק ניהול תיקי השקעות בע"מ נ' מדינת ישראל ביום 25 ביולי 2018, התפרסם פסק דינה של השופטת רות רונן בעניינה של חברת אמטק ניהול תיקי השקעות בע"מ, חברה פרטית המספקת ללקוחותיה שירותי ייעוץ השקעות מסוג "שירות איתותים". במסגרת העתירה טענה העותרת כי הכלל הקבוע בסעיף 29 להוראת רשות ניירות ערך, "הוראה לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים", פוגע בחופש העיסוק שלה מאחר שאוסר על קיום כל קשר בין העותרת למי מלקחותיה. בית המשפט דחה את העתירה וקבע כי שהפגיעה הנטענת בחופש העיסוק של העותרת, ככל שקיימת, היא פגיעה מידתית שנועדה לתכלית ראויה. כללי אמטק ניהול … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק לקוחות | בנקאות , ביטוח ופיננסיים | יולי 2018

  הצעת חוק שירותי תשלום, התשע"ח-2018 כללי 1.1 בהמשך להתפתחות הטכנולוגית המשמעותית במערך התשלומים בשנים האחרונות, בחודש מרץ 2014 הוקמה ועדה בין-משרדית לקידום השימוש באמצעי תשלום מתקדמים ובחודש מרץ 2016 הוקמה ועדת משנה שמטרתה הייתה לגבש אסדרה רוחבית ואחידה בתחום. 1.2 בחודש יולי 2017 הפצנו סקירה בקשר לתזכיר חוק שירותי תשלום, שעתה הפך להצעת חוק. הצעת החוק מציעה להחליף את חוק כרטיסי חיוב, על מנת להחיל הסדר מקיף וכולל על כלל אמצעי התשלום. 1.3 הצעת החוק מבוססת על חוק כרטיסי חיוב ועל האסדרה האירופאית, בהתאם לעקרונות  שנקבעו ב- PSD י(Payment Service Directive) העיקרון המרכזי הינו התאמת החקיקה לעולם המתפתח, תוך שמירה על ניטרליות … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק בנקאות | מאי 2018

  עת"מ 42487-11-17 א.ד.ר כלכלה בטוחה בע"מ נ' רשות לניירות ערך לאחרונה התפרסם פסק דינו של השופט חלאד כבוב, מהמחלקה הכלכלית בביהמ"ש המחוזי בתל אביב. עניינו של פסק הדין הוא דיון בעתירה של חברת א.ד.ר כלכלה בטוחה בע"מ (להלן: "העותרת" או "החברה") כנגד החלטת הרשות לניירות ערך (להלן: "הרשות") על הפסקת פעילותה של העותרת לנוכח העובדה שהעותרת פועלת בניגוד לסעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק" או "חוק ניירות ערך"), האוסר על ביצוע הצעה ומכירה של ניירות ערך ללא פרסום תשקיף או טיוטת תשקיף. פסק הדין עוסק בשאלה האם פעילות העותרת, במסגרתה מאתרת החברה משקיעים פוטנציאלים לרכישת זכויות בפוליסות ביטוח … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק בנקאות | מאי 2018

  טיוטות תיקונים להוראות ניהול בנקאי תקין ביחס למינוי מנהל תיקים באופן מקוון   ביום 9 באפריל 2018, פרסם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, טיוטות תיקונים להוראות ניהול בנקאי תקין 367 ו-462, העוסקות ב"בנקאות בתקשורת" ו"השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים", בהתאמה. בעקבות תיקונים מוצעים אלה, יוכלו לקוחות הבנקים, לתת ייפוי כוח שיאפשר למנהלי תיקים לפעול בחשבונם באופן מקוון, מבלי להגיע לסניף הבנק. כללי 1.  ביום 9 באפריל 2018, פרסם הפיקוח על הבנקים, טיוטות תיקונים להוראות ניהול בנקאי תקין 367 ו-462, העוסקות ב"בנקאות בתקשורת" ו"השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים", בהתאמה ("התיקונים"). 2.  עיקרי התיקונים מאפשרים ללקוחות … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק בנקאות | ינואר 2018

  Final CMISA Opinion with respect to License Requirement in Connection with Cross-Border Credit Activity The RFSL imposes a license requirement on a person who engages in credit activity in Israel.  On January 1, 2018, the CMISA published a final opinion setting out the circumstances in which the RFSL and the license requirement thereunder would not apply to credit activity.  In some respects, the final position is more rigid than CMISA’s draft opinion, which was published in May 2017.   1. The Israeli Supervision of Financial Services (Regulated Financial Services Law) of 2016 (the “RFSL”) imposes a license requirement on the activity … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק בנקאות | דצמבר 2017

  ת"צ 30751-01-15 גבריאלי נ' החברה לישראל בע"מ ואח' פסק הדין בחן האם טעות בדוח דירקטוריון של החברה לישראל בע"מ (להלן: "החברה") ביחס לגובה חוב של חברת בת, אשר אותו החברה הגדירה כ'טעות סופר', היווה פרט מטעה אשר גרם נזק למי שמכרו את מניית החברה בין מועד פרסום דוח הדירקטוריון למועד פרסום הדוח בדבר הטעות. בית המשפט קבע כי המבקש הוכיח בשלב זה כי המידע שתוקן הינו פרט מטעה אשר היווה מידע מהותי עבור ציבור המשקיעים, וכן הוכיח נזק לכאורה וקשר סיבתי בין הנזק לבין פרסומו של הפרט המטעה, ועל כן אישר את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית. 1. כללי ביום 6 … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק בנקאות | דצמבר 2017

  מבזק בנושא שימוש במידע פנים ברשלנות ת"מ 2/17 יו"ר רשות ניירות ערך נ' רבי ואח' ביום 22 באוקטובר 2017, התקבלה החלטה במסגרת הליך אכיפה מנהלית כנגד רן אמיתי וכרמים שוקי הון (ניהול תיקי השקעות) בע"מ, שעניינו שימוש במידע פנים ברשלנות. במסגרת החלטה זו נקבע כי אין לייחס למשיבים הפרה של שימוש במידע פנים שהגיע לידיהם מאיש פנים ברשלנות, וזאת, בהעדר ראיות מספיקות לגיבושה של הפרה זו. עובדות המקרה 1. עניינו של הליך זה הוא בהפרה מנהלית של שימוש במידע פנים ברשלנות לפי ס"ק (11) לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"). 2. המשיבים בהליך הינם רן אמיתי … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק בנקאות | דצמבר 2017

  טיוטת מדיניות פעילות הבנקים מול פלטפורמות P2P ביום 10 בדצמבר 2017 פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטת מכתב שנועדה להסדיר את פעילות הבנקים מול פלטפורמות P2P המנהלות חשבונות נאמנות בבנקים. בהתאם לטיוטה, עד שיחל הפיקוח על פלטפורמות P2P, על הבנקים לפעול בפתיחה וניהול של חשבונות נאמנות לצורך פעילות הפלטפורמות, ליישום הכללים המפורטים במכתב.  1. כללי 1.1 בחודש אוגוסט 2017 תוקן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) והוסף לו פרק המסדיר את הפיקוח על פלטפורמות המפגישות באופן מקוון בין מלווים ולווים (פלטפורמות P2P). התיקון צפוי להיכנס לתוקף בחודש פברואר 2018, ונכון להיום הפלטפורמות פועלות ללא חובת רישוי ובלא שחלות עליהן … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק בנקאות | נובמבר 2017

  תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על מנהלי תיקים ביום 19 באוקטובר 2017 פורסם תיקון לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010 (להלן: "הצו"). עניינו המרכזי של התיקון הינו התאמת הוראות הצו לסטנדרטים בינלאומיים מעודכנים בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור ומתן הקלות בחובות זיהוי ואימות הלקוח המוטלות על מנהלי התיקים מכוח הצו. בהתאם לתיקון, במקרה של חשבונות מנוהלים שסווגו ברמת סיכון נמוכה, ניתן לבצע זיהוי ואימות של הלקוח באמצעים טכנולוגיים, כך שהדבר יאפשר הפיכת תהליך ההתקשרות עם הלקוח במלואו לדיגיטלי, ולמתן שירותי ניהול תיקים מקוונים. כללי 1.ביום 19 … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • עדכון בנקאות | נובמבר 2017

  טיוטה תקנות חדשה מציעה להקנות לבנקים זרים ולחברות בנות שלהם פטור מדרישת רישיון למתן אשראי ורישיון למתן שירות בנכס פיננסי: New draft regulations awarding non-Israeli banks and their subsidiaries exemptions from certain license requirement when extending credit and providing other financial services  The new Israeli Regulated Financial Services Law requires a person to obtain a license in order to engage in extending credit or providing financial asset services. The regulator recently published revised draft regulations, following public comments to the initial version, which award OECD-incorporated foreign banks and certain subsidiaries thereof exemptions from the license requirement. The License Requirement under … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק בנקאות, ביטוח ופיננסיים | יולי 2017

  תזכיר חוק שירותי תשלום, התשע"ז-2017 1. כללי 1.1. במארס 2014 הוקמה ועדה בין-משרדית במטרה להסדיר את תחום אמצעי התשלום המתקדמים באופן שיעודד את הציבור בישראל להרחיב את השימוש באמצעי תשלום מתקדמים, במטרה להילחם בכלכלה השחורה ולהגביר את התחרותיות, היעילות והבטיחות של מערך התשלומים בישראל. במארס 2016 הוקמה ועדת משנה, בראשות בנק ישראל ובהשתתפות משרד המשפטים, משרד האוצר ורשות ההגבלים העסקיים. 1.2. וועדת המשנה גיבשה שני תזכירי חוק משלימים – האחד עוסק בהיבטי הרישוי והפיקוח והשני בהוראות המהותיות וההגנות הצרכניות בתחום שירותי התשלום. תזכיר חוק שירותי תשלום, התשע"ז-2017 (להלן: "תזכיר החוק") עוסק בהוראות המהותיות וההגנות הצרכניות, והוא מציע להחליף את חוק … להמשיך לקרוא הנפקת IDB
 • מבזק תאגידים | מאי 2017

  מבזק בנושא תגמול לנושאי משרה ישירות מבעל שליטה תנ"ג 18994-07-15 דה לנגה נ' החברה לישראל בע"מ ואח' ביום 30 באפריל 2017, ניתנה בבית המשפט המחוזי (המחלקה הכלכלית) החלטתה התקדימית של כבוד השופטת רות רונן, אשר מאשרת הגשת תביעה נגזרת בשמה של החברה לישראל בע"מ, כנגד נושאי משרה מסוימים ובעל השליטה בחברה. במסגרת החלטה זו נקבע כי תשלומים שמעניק בעל שליטה בחברה מכיסו הפרטי לנושאי משרה בחברה בגין עבודתם בחברה, שלא במסגרת מדיניות התגמול המאושרת של החברה, בפרט כאשר התגמול הובטח מראש עבור הצלחה של מהלך שטרם הסתיים, עומדת בניגוד לחוק החברות. עובדות המקרה 1. הבקשה קשורה במהלך חלוקה שבוצע בחברה לישראל … להמשיך לקרוא הנפקת IDB