• מבזק בנקאות | ינואר 2020

  פעילות הפיקוח על הבנקים לצמצום סיכוני התנהגות בפעילות בחדרי עסקאות לאור הקוד הגלובלי לפעילות בשוק המט"ח לקוחות וידידים נכבדים, רקע: במהלך השנתיים האחרונות ביצע הפיקוח על הבנקים סקירה מערכתית של התנהלות בבנקים ישראליים כאשר מטרתה הייתה אבחון חולשות בכללי ההתנהגות בחדרי העסקאות של הבנקים, אופן אכיפתם וניטורם. הסקירה בוצעה אל מול עקרונות עדכניים שנקבעו בתקן בינלאומי אשר נקרא הקוד הגלובלי לפעילות בשוק המט"ח (FX GLOBAL CODE), אשר בו קבועים עקרונות וכללים להתנהלות תקינה ואתית של סוחרים (דילרים) בחדרי עסקאות כלפי לקוחות וגורמים אחרים, ולמרות הגדרתו כוולונטרי ולא כתקן מחייב, הוא הפך לסטנדרט עולמי מקובל. ממצאי הסקירה: הסקירה העלתה כי ישנו … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | אפריל 2020
 • מבזק קריפטו: דחיית כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים בקשר למתן שירות בנכס פיננסי

   יוני 2018 מבזק קריפטו דחיית כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים בקשר למתן שירות בנכס פיננסי ביום 30 במאי 2018, אישרה ועדת הכספים את דחיית מועד כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים בקשר למתן שירות בנכס פיננסי (הכולל שירותים בקשר למטבעות קריפטוגרפיים) ליום 1 באוקטובר 2018 או ליום פרסומו של צו איסור הלבנת הון רלוונטי, לפי המוקדם. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן: "החוק") מסדיר פעילות של נותני שירותים פיננסיים שונים, כגון מתן שירותי אשראי ומתן שירות בנכס פיננסי. בין היתר, החוק קובע כי נותני שירות בנכס פיננסי יהיו חייבים … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | אפריל 2020
 • מבזק בנקאות | מאי 2018

  עת"מ 42487-11-17 א.ד.ר כלכלה בטוחה בע"מ נ' רשות לניירות ערך לאחרונה התפרסם פסק דינו של השופט חלאד כבוב, מהמחלקה הכלכלית בביהמ"ש המחוזי בתל אביב. עניינו של פסק הדין הוא דיון בעתירה של חברת א.ד.ר כלכלה בטוחה בע"מ (להלן: "העותרת" או "החברה") כנגד החלטת הרשות לניירות ערך (להלן: "הרשות") על הפסקת פעילותה של העותרת לנוכח העובדה שהעותרת פועלת בניגוד לסעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק" או "חוק ניירות ערך"), האוסר על ביצוע הצעה ומכירה של ניירות ערך ללא פרסום תשקיף או טיוטת תשקיף. פסק הדין עוסק בשאלה האם פעילות העותרת, במסגרתה מאתרת החברה משקיעים פוטנציאלים לרכישת זכויות בפוליסות ביטוח … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | אפריל 2020
 • מבזק בנקאות | ינואר 2018

  Final CMISA Opinion with respect to License Requirement in Connection with Cross-Border Credit Activity The RFSL imposes a license requirement on a person who engages in credit activity in Israel.  On January 1, 2018, the CMISA published a final opinion setting out the circumstances in which the RFSL and the license requirement thereunder would not apply to credit activity.  In some respects, the final position is more rigid than CMISA’s draft opinion, which was published in May 2017.   1. The Israeli Supervision of Financial Services (Regulated Financial Services Law) of 2016 (the “RFSL”) imposes a license requirement on the activity … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | אפריל 2020
 • מבזק בנקאות | דצמבר 2017

  ת"צ 30751-01-15 גבריאלי נ' החברה לישראל בע"מ ואח' פסק הדין בחן האם טעות בדוח דירקטוריון של החברה לישראל בע"מ (להלן: "החברה") ביחס לגובה חוב של חברת בת, אשר אותו החברה הגדירה כ'טעות סופר', היווה פרט מטעה אשר גרם נזק למי שמכרו את מניית החברה בין מועד פרסום דוח הדירקטוריון למועד פרסום הדוח בדבר הטעות. בית המשפט קבע כי המבקש הוכיח בשלב זה כי המידע שתוקן הינו פרט מטעה אשר היווה מידע מהותי עבור ציבור המשקיעים, וכן הוכיח נזק לכאורה וקשר סיבתי בין הנזק לבין פרסומו של הפרט המטעה, ועל כן אישר את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית. 1. כללי ביום 6 … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | אפריל 2020
 • מבזק בנקאות | דצמבר 2017

  מבזק בנושא שימוש במידע פנים ברשלנות ת"מ 2/17 יו"ר רשות ניירות ערך נ' רבי ואח' ביום 22 באוקטובר 2017, התקבלה החלטה במסגרת הליך אכיפה מנהלית כנגד רן אמיתי וכרמים שוקי הון (ניהול תיקי השקעות) בע"מ, שעניינו שימוש במידע פנים ברשלנות. במסגרת החלטה זו נקבע כי אין לייחס למשיבים הפרה של שימוש במידע פנים שהגיע לידיהם מאיש פנים ברשלנות, וזאת, בהעדר ראיות מספיקות לגיבושה של הפרה זו. עובדות המקרה 1. עניינו של הליך זה הוא בהפרה מנהלית של שימוש במידע פנים ברשלנות לפי ס"ק (11) לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"). 2. המשיבים בהליך הינם רן אמיתי … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | אפריל 2020
 • עדכון בנקאות | נובמבר 2017

  טיוטה תקנות חדשה מציעה להקנות לבנקים זרים ולחברות בנות שלהם פטור מדרישת רישיון למתן אשראי ורישיון למתן שירות בנכס פיננסי: New draft regulations awarding non-Israeli banks and their subsidiaries exemptions from certain license requirement when extending credit and providing other financial services  The new Israeli Regulated Financial Services Law requires a person to obtain a license in order to engage in extending credit or providing financial asset services. The regulator recently published revised draft regulations, following public comments to the initial version, which award OECD-incorporated foreign banks and certain subsidiaries thereof exemptions from the license requirement. The License Requirement under … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | אפריל 2020
 • מבזק בנקאות, ביטוח ופיננסים | יולי 2016

  תזכיר חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016 בעקבות מסקנות ועדת שטרום ביום 6 ביולי 2016 פורסמו מסקנות "ועדת שטרום" ומשרד האוצר הפיץ את תזכיר החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016, שנועד ליישם את מסקנות הוועדה. מטרתו העיקרית של התזכיר היא להגביר את התחרות בשוק האשראי, והאשראי הקמעונאי בפרט.  לשם כך, מוצע בתזכיר לנקוט בארבעה מישורי פעולה עיקריים: • איסור על תאגיד בנקאי גדול לתפעל הנפקת כרטיסי חיוב, לסלוק כרטיסי חיוב ולהחזיק בתאגיד המתפעל הנפקה או סולק כאמור; • מתן הגנות לשחקנים חדשים בשוק האשראי (הגנות ינוקא); • שינוי מבנה הבעלות … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | אפריל 2020
 • מבזק בנקאות | יולי 2016

  החל מנובמבר 2016 ייכנסו לתוקף תקנות חדשות אשר ייאפשרו להציע לציבור בישראל להשקיע בקרנות זרות להשקעות משותפות בנאמנות (אנגלית): New Regulations for Offering Foreign Mutual Investment Funds to the public in Israel • Under new regulations which were recently adopted and will become effective in November 2016, the Israel Securities Authority is authorized to permit the offering of foreign mutual funds of major asset managers to the public in Israel, including by way of dual listing with the Tel Aviv Stock Exchange. • Only foreign mutual funds which operate in accordance with the US Investment Company Act of 1940 or … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | אפריל 2020
 • מבזק בנקאות, ביטוח ופיננסיים | יוני 2016

  מבזק בנקאות, ביטוח ופיננסיים | יוני 2016 הקלה במדיניות בנק ישראל בקשר למתן היתרי החזקה בבנקים לגופים מוסדיים • בנק ישראל עדכן את מדיניותו למתן היתרי החזקה בבנקים לגופים מוסדיים ויאפשר לקבוצה מוסדית להגיע להחזקה של עד 7.5% בבנק (החזקה בשיעור של עד 5% אינה מחייבת היתר), בכפוף לקבלת היתר מנגידת בנק ישראל. • ההקלה מתייחסת לגופים המנהלים את כספי הציבור ומתוך מניעים פיננסיים ולא אסטרטגים. • התחולה הינה מיידית. 1. ביום 16 ביוני 2016, פירסם בנק ישראל עדכון מדיניות לפיו בעל שליטה (המחזיק לפחות ב-50.1% שלא ביחד עם אחרים) בגופים המנהלים כספי לקוחות, קרי: (1) קופות גמל; (2) חברות … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | אפריל 2020
 • מבזק בנקאות, ביטוח ופיננסיים | מרץ 2016

  הפצה של קרנות נאמנות זרות בישראל וייעוץ השקעות בקשר אליהן ועדת הכספים של הכנסת אישרה תקנות אשר מסדירות את הפצתן של קרנות נאמנות זרות לציבור בישראל. התקנות צפויות להתפרסם בתקופה הקרובה ותכנסנה לתוקף בתוך 6 חודשים ממועד פרסומן. התקנות קובעות את התנאים לקבלת היתר רשות ניירות ערך להצעת קרן זרה או לרישומה למסחר. בנוסף אושרו תקנות נוספות ובכללן תיקון המסדיר את האפשרות של מנהל קרן זרה שהרשות התירה להפיצה בישראל לשלם עמלת הפצה למפיץ, וכן אפשרות למפיץ לגבות עמלה כאמור מבעל יחידה. בעקבות אישור התקנות פרסמה רשות ניירות ערך חוזר לבעלי רישיון ותאגידים בנקאיים בו הבהירה, בין היתר, כי במתן … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | אפריל 2020
 • מבזק בנקאות, ביטוח ופיננסים | פברואר 2016

  הקלה בקריטריונים לסיווג משקיע יחיד לצורך הצעה פרטית של ניירות ערך •  ביום 24 בפברואר 2016 פורסם צו המתקן את הקריטריונים להכרה ביחיד כמשקיע מתוחכם לצורך הצעה פרטית לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. התיקון יכנס לתוקף בתוך 30 ימים ממועד פרסומו. •  התיקון כולל הקלות שעיקרן ביטול של הקריטריונים המצריכים ניסיון או מומחיות בשוק ההון ומספר עסקאות מינימאלי, הנמכת סף הנכסים הנזילים שנדרש מ-12 מיליון ש"ח ל-8 מיליון ש"ח והוספת חלופות נוספות של הכנסה שנתית או שילוב בין נכסים נזילים להכנסה שנתית עם ספים נמוכים יותר. •  על המציע לאמת את התקיימות התנאים בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך כפי שפורסמה … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | אפריל 2020