• Banking Update | May 2018

  עת”מ 42487-11-17 א.ד.ר כלכלה בטוחה בע”מ נ’ רשות לניירות ערך לאחרונה התפרסם פסק דינו של השופט חלאד כבוב, מהמחלקה הכלכלית בביהמ”ש המחוזי בתל אביב. עניינו של פסק הדין הוא דיון בעתירה של חברת א.ד.ר כלכלה בטוחה בע”מ (להלן: “העותרת” או “החברה“) כנגד החלטת הרשות לניירות ערך (להלן: “הרשות“) על הפסקת פעילותה של העותרת לנוכח העובדה שהעותרת פועלת בניגוד לסעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968 (להלן: “החוק” או “חוק ניירות ערך“), האוסר על ביצוע הצעה ומכירה של ניירות ערך ללא פרסום תשקיף או טיוטת תשקיף. פסק הדין עוסק בשאלה האם פעילות העותרת, במסגרתה מאתרת החברה משקיעים פוטנציאלים לרכישת זכויות בפוליסות ביטוח … Continue reading "Intellectual Property and Privacy update | June 2020"
 • Banking Update | January 2018

  Final CMISA Opinion with respect to License Requirement in Connection with Cross-Border Credit Activity The RFSL imposes a license requirement on a person who engages in credit activity in Israel.  On January 1, 2018, the CMISA published a final opinion setting out the circumstances in which the RFSL and the license requirement thereunder would not apply to credit activity.  In some respects, the final position is more rigid than CMISA’s draft opinion, which was published in May 2017.   1. The Israeli Supervision of Financial Services (Regulated Financial Services Law) of 2016 (the “RFSL”) imposes a license requirement on the activity … Continue reading "Intellectual Property and Privacy update | June 2020"
 • Banking Update | December 2017

  A study case: Israel Corp   ת”צ 30751-01-15 גבריאלי נ’ החברה לישראל בע”מ ואח’ פסק הדין בחן האם טעות בדוח דירקטוריון של החברה לישראל בע”מ (להלן: “החברה”) ביחס לגובה חוב של חברת בת, אשר אותו החברה הגדירה כ’טעות סופר’, היווה פרט מטעה אשר גרם נזק למי שמכרו את מניית החברה בין מועד פרסום דוח הדירקטוריון למועד פרסום הדוח בדבר הטעות. בית המשפט קבע כי המבקש הוכיח בשלב זה כי המידע שתוקן הינו פרט מטעה אשר היווה מידע מהותי עבור ציבור המשקיעים, וכן הוכיח נזק לכאורה וקשר סיבתי בין הנזק לבין פרסומו של הפרט המטעה, ועל כן אישר את הבקשה לאישור … Continue reading "Intellectual Property and Privacy update | June 2020"
 • Banking Update | December 2017

  A banking update regarding inside information negligence: מבזק בנושא שימוש במידע פנים ברשלנות ת”מ 2/17 יו”ר רשות ניירות ערך נ’ רבי ואח’ ביום 22 באוקטובר 2017, התקבלה החלטה במסגרת הליך אכיפה מנהלית כנגד רן אמיתי וכרמים שוקי הון (ניהול תיקי השקעות) בע”מ, שעניינו שימוש במידע פנים ברשלנות. במסגרת החלטה זו נקבע כי אין לייחס למשיבים הפרה של שימוש במידע פנים שהגיע לידיהם מאיש פנים ברשלנות, וזאת, בהעדר ראיות מספיקות לגיבושה של הפרה זו. עובדות המקרה 1. עניינו של הליך זה הוא בהפרה מנהלית של שימוש במידע פנים ברשלנות לפי ס”ק (11) לחלק ג’ לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך התשכ”ח-1968 (להלן: … Continue reading "Intellectual Property and Privacy update | June 2020"
 • Banking Update | November 2017

  New draft regulations awarding non-Israeli banks and their subsidiaries exemptions from certain license requirement when extending credit and providing other financial services  The new Israeli Regulated Financial Services Law requires a person to obtain a license in order to engage in extending credit or providing financial asset services. The regulator recently published revised draft regulations, following public comments to the initial version, which award OECD-incorporated foreign banks and certain subsidiaries thereof exemptions from the license requirement. The License Requirement under the Regulated Financial Services Law 1. The new Israeli Supervision of Financial Services (Regulated Financial Services Law) of 2016 (the “RFSL”) … Continue reading "Intellectual Property and Privacy update | June 2020"
 • Banking, Insurance and Finances Update | July 2016

  Memorandum of Law for increasing competition and reducing centralization and conflicts of interest in the banking market in Israel, Following the conclusions of the Strum Committee (Hebrew): תזכיר חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל, התשע”ו-2016 בעקבות מסקנות ועדת שטרום ביום 6 ביולי 2016 פורסמו מסקנות “ועדת שטרום” ומשרד האוצר הפיץ את תזכיר החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל, התשע”ו-2016, שנועד ליישם את מסקנות הוועדה. מטרתו העיקרית של התזכיר היא להגביר את התחרות בשוק האשראי, והאשראי הקמעונאי בפרט.  לשם כך, מוצע בתזכיר לנקוט בארבעה מישורי פעולה עיקריים: • איסור על תאגיד בנקאי גדול … Continue reading "Intellectual Property and Privacy update | June 2020"
 • Banking Update | July 2016

  New Regulations for Offering Foreign Mutual Investment Funds to the public in Israel • Under new regulations which were recently adopted and will become effective in November 2016, the Israel Securities Authority is authorized to permit the offering of foreign mutual funds of major asset managers to the public in Israel, including by way of dual listing with the Tel Aviv Stock Exchange. • Only foreign mutual funds which operate in accordance with the US Investment Company Act of 1940 or the European Directive (UCITS) are eligible to be offered to the public in Israel. The new regulations set forth … Continue reading "Intellectual Property and Privacy update | June 2020"
 • Banking, Insurance and Finances Update | June 2016

  מבזק בנקאות, ביטוח ופיננסיים | יוני 2016 הקלה במדיניות בנק ישראל בקשר למתן היתרי החזקה בבנקים לגופים מוסדיים • בנק ישראל עדכן את מדיניותו למתן היתרי החזקה בבנקים לגופים מוסדיים ויאפשר לקבוצה מוסדית להגיע להחזקה של עד 7.5% בבנק (החזקה בשיעור של עד 5% אינה מחייבת היתר), בכפוף לקבלת היתר מנגידת בנק ישראל. • ההקלה מתייחסת לגופים המנהלים את כספי הציבור ומתוך מניעים פיננסיים ולא אסטרטגים. • התחולה הינה מיידית. 1. ביום 16 ביוני 2016, פירסם בנק ישראל עדכון מדיניות לפיו בעל שליטה (המחזיק לפחות ב-50.1% שלא ביחד עם אחרים) בגופים המנהלים כספי לקוחות, קרי: (1) קופות גמל; (2) חברות … Continue reading "Intellectual Property and Privacy update | June 2020"
 • Client Alert - Banking, Insurance and Finances | March 2016

  Relief in Criteria for Individual Classified Investors in Connection with Private Offering of Securities in Israel • On February 24, 2016 the Minister of Finance issued an order amending the criteria for qualifying as an individual sophisticated investor for the purpose of private placement/offering of securities under the Israeli Securities Law, 1968. The amendment will become effective within 30 days from the date of its publication. • The amendment consists of relief in these criteria, principally the cancellation of the criteria requiring experience or expertise in the capital markets and a minimum number of transactions, a decrease in the required … Continue reading "Intellectual Property and Privacy update | June 2020"
 • Banking update - increasing competition in the credit clearing market | December 2015

  In light of deliberations of The Committee on Increasing Competitiveness in the Economy, which is examining, among other issues, the possibility of separating the credit companies from the banks, the Banking Supervision Department at The Bank of Israel has published drafts regarding updates facilitating the criteria and general conditions required from those seeking permits to control or hold a controlling share of a clearing company. These drafts determine, among other things, to hold a controlling share of a clearing company, directly or indirectly, via corporations that had previously been prohibited from being part of the “chain of control” (Hebrew):
 • Banking update | 1/11/2015

  Regulatory updates for licensed portfolio managers This update will review several recent ISA revisions and publications, regarding licensed portfolio managers’ activity (Hebrew).
 • Client Update - Legislation amendments in the field of bank and non-bank credit

  The Government is implementing a policy, designed to increase the competition in the field of retail credit and the supply of credit, especially that of the non-bank market, and to increase its regulation. As a result, the Government has recently published a number of bills and memorandums, which are currently in various stages of approval, and which relate to the field of non-bank credit, specifically credit for households and small businesses. Read more (Hebrew):