פרסומים

מבזק בנקאות | מאי 2018

טיוטות תיקונים להוראות ניהול בנקאי תקין ביחס למינוי מנהל תיקים באופן מקוון

 

ביום 9 באפריל 2018, פרסם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, טיוטות תיקונים להוראות ניהול בנקאי תקין 367 ו-462, העוסקות ב"בנקאות בתקשורת" ו"השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים", בהתאמה. בעקבות תיקונים מוצעים אלה, יוכלו לקוחות הבנקים, לתת ייפוי כוח שיאפשר למנהלי תיקים לפעול בחשבונם באופן מקוון, מבלי להגיע לסניף הבנק.

כללי

1.  ביום 9 באפריל 2018, פרסם הפיקוח על הבנקים, טיוטות תיקונים להוראות ניהול בנקאי תקין 367 ו-462, העוסקות ב"בנקאות בתקשורת" ו"השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים", בהתאמה ("התיקונים").

2.  עיקרי התיקונים מאפשרים ללקוחות הבנק למנות בחשבונם מנהל תיקים באופן מקוון, ללא צורך בהגעת הלקוח לסניף, כאשר מנהל התיקים יכול להיות מתוך המערכת הבנקאית או מחוצה לה, דוגמת בתי השקעות או חברות פינטק העוסקות ב- Robo Advising . בנוסף, מעתה מיופה כוח שהינו מנהל תיקים, רשאי לפעול גם בחשבון מקוון.

3. התיקונים מהווים שלב נוסף במסגרת מהלך כולל שנוקט הפיקוח על הבנקים, לקראת מתן אפשרות מלאה ללקוח לפעול במגוון שירותים בנקאיים, ללא צורך בהגעה לסניף. מהלך זה עולה בקנה אחד עם מגמה כללית,[1] שמטרתה, שיפור השירות ללקוחות על ידי הפיכת תהליך ההתקשרות ומתן השירותים לדיגיטלי והגברת התחרות בשירותי ניהול התיקים על ידי פתיחת הפעילות בבנקים גם לגורמים חוץ בנקאיים.

להלן יפורטו התיקונים העיקריים:

4. הוראת ניהול בנקאי תקין 462 – השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים קובעת, כי ייפוי כוח ייחתם בפני מורשה חתימה, שיאשר בחתימתו, כי בדק את הפרטים הטעונים אימות בייפוי הכוח וכי נתן ללקוח את כל ההסברים שנדרשו על ידו בקשר למהות הנושאים המוסדרים בו. בנוסף, במעמד החתימה על ייפוי הכוח בפני מורשה חתימה כאמור לעיל, יאשר הלקוח בכתב כי קיבל את כל ההסברים שביקש מאת פקיד מוסמך של התאגיד הבנקאי, בקשר לנושאים שמוסדרים בו.

5. התיקון להוראה זו מוסיף סעיף הקובע כי ניתן יהיה להעניק ייפוי כוח כאמור, באופן מקוון ("ייפוי כוח מקוון"), בהתקיים התנאים הבאים:

5.1. ייפוי כוח מקוון יינתן רק לאחר שהתאגיד הבנקאי זיהה ואימת את הלקוח, באותו מעמד, באחת מהדרכים המנויות בסעיף 19 להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 367, הכוללות, בין היתר, שימוש בטכנולוגיית היוועדות חזותית (Video Conference).

5.2. התאגיד הבנקאי קיבל את הסכמת הלקוח, חלף חתימתו, במקום המתאים לכך באפליקציה או באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי תוך שימוש באינטראקציה חזותית בזמן אמת עם מורשה חתימה.

6. תיקון לנוהל בנקאי תקין 367 – בנקאות בתקשורת, כך שמורשה חתימה שהוא מנהל תיקים יורשה לפעול בחשבון מקוון. יודגש כי האיסור על פעילות בחשבון מקוון של מורשה חתימה שאינו מנהל תיקים, עומד בעינו.

לטיוטות התיקונים להוראות ניהול בנקאי תקין 367 ו-462 בנוסחן המלא – לחץ כאן.


[1] ראו למשל, מבזק בנושא "תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על מנהלי תיקים" שעניינו התאמת הוראות הצו לסטנדרטים בינלאומיים מעודכנים בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, ומתן הקלות בחובות זיהוי ואימות הלקוח המוטלות על מנהלי התיקים מכוח הצו, לרבות על ידי ביצוע זיהוי ואימות לקוח באמצעים טכנולוגיים, כך שבמקרים מסוימים, תהליך ההתקשרות יבוצע באופן דיגיטלי במלואו ויאפשר מתן שירותי ניהול תיקים באופן מקוון.

***

משרדנו מתמחה בתחום הרגולציה החלה על בנקים, לרבות בנושאי השקעות באמצעות מנהלי תיקים, ובנקאות בתקשורת. כמו-כן, משרדנו מלווה ומייעץ למנהלי תיקים ברגולציה החל עליהם.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות בטלפון 03-6074510 או בדוא"ל לעו"ד עופר חנוך, ראש מחלקת בנקאות, ביטוח ופיננסיים (ofer@gkh-law.com) או לעו"ד דקלה פלג, שותפה במחלקת בנקאות, ביטוח ופיננסיים (Diklap@gkh-law.com).


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

 

 

 

 

מאי 2018

עופר חנוך

טלפון +972-3-6074511
אימייל

Download vCard

דקלה פלג

טלפון +972-3-6074584
אימייל

Download vCard