פרסומים

מבזק בנקאות | נובמבר 2017

תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על מנהלי תיקים

ביום 19 באוקטובר 2017 פורסם תיקון לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010 (להלן: "הצו"). עניינו המרכזי של התיקון הינו התאמת הוראות הצו לסטנדרטים בינלאומיים מעודכנים בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור ומתן הקלות בחובות זיהוי ואימות הלקוח המוטלות על מנהלי התיקים מכוח הצו. בהתאם לתיקון, במקרה של חשבונות מנוהלים שסווגו ברמת סיכון נמוכה, ניתן לבצע זיהוי ואימות של הלקוח באמצעים טכנולוגיים, כך שהדבר יאפשר הפיכת תהליך ההתקשרות עם הלקוח במלואו לדיגיטלי, ולמתן שירותי ניהול תיקים מקוונים.

כללי

1.ביום 19 באוקטובר 2017 פורסם צו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים1 למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"ח-2017 (להלן: "התיקון") אשר עניינו המרכזי הינו התאמת הוראות הצו לסטנדרטים הבינלאומיים המעודכנים בנושא הלבנת הון ומימון טרור של ארגון ה- [1] (FATF (Financial Acting Task Force וכן יישום לקחים שעלו מאופן יישום הצו מאז חקיקתו.

2.התיקונים שבוצעו בצו כוללים הקלות בחובות זיהוי ואימות לקוחות החלות על מנהלי תיקים, זאת לאור הסיכונים המופחתים בהיבט של הלבנת הון ומימון טרור בפעילות ניהול תיקים, בשל היותם של מנהלי התיקים רשת ביטחון נוספת ובקרה שניה לאחר הבקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, שמבצעים הבנקים או חברי הבורסה שאינם בנקים, אשר חשבון הלקוח מנוהל אצלם. יחד עם זאת, התיקון קובע גם מספר חובות חדשות החלות על מנהל תיקים.

להלן יפורטו הנושאים המרכזיים של התיקון:

הקלות בזיהוי ואימות לקוח בפתיחת חשבון מנוהל בסיכון נמוך ובקבלת הצהרה על נהנה ובעל שליטה

3. התיקון קובע כי על התקשרות לניהול חשבון המנוהל ברמת סיכון נמוכה (שהינו חשבון מנוהל שמנהל התיקים סיווג ברמת סיכון נמוכה להלבנת הון ולמימון טרור, בהסתמך על הליך הכרת הלקוח)[2]: (א) לא תחול חובת זיהוי פנים אל פנים, (ב) ניתן יהיה לרשום את פרטי הזיהוי של הלקוח לפי העתק של מסמכי הזיהוי הנדרשים על פי הצו, ו- (ג) ניתן יהיה לקבל הצהרה על נהנה ובעל שליטה שלא בחתימת מקור, כל זאת בתנאי שננקט אמצעי נוסף לאימות וזיהוי הלקוח, כמו ביצוע זיהוי פנים מול פנים באמצעות טכנולוגיית זיהוי חזותי.

יצוין כי הפטור מקיום החובות כאמור, לא יחול אם הלקוח הוא ממדינה או טריטוריה המנויה בתוספת הראשונה לצו[3].

4. הסרת החסמים בנוגע לדרישות לקבלת הצהרת נהנה ובעל שליטה במקור וביטול הצורך בזיהוי פנים אל פנים, מאפשרים למעשה להפוך את כל תהליך ההתקשרות עם לקוח שחשבונו סווג כחשבון מנוהל ברמת סיכון נמוכה לדיגיטלי, למשל באמצעות אפליקציה מתאימה וללא צורך בקיום פגישה פנים אל פנים (או אינטראקציה אחרת עם גורם אנושי). תיקון זה מתווסף להוראה שפרסמה רשות ניירות ערך בעניין מתן שירותים על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הייעוץ") תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים[4] (ללא אינטראקציה עם גורם אנושי). ההוראה מאפשרת להתקשר בהסכם ייעוץ השקעות או ניהול תיקים באמצעים טכנולוגיים, לבצע בירור צרכים באמצעות מענה על שאלון מקוון ולקבל המלצות השקעה באמצעים טכנולוגיים.  בהתאם לכך, התיקון הינו חלק ממעטפת הסדרה המקלה ומאפשרת התקשרות ומתן שירותים מקוונים על ידי מנהל תיקים בהתאם לחוק הייעוץ.

5. כמו כן, בוטלה הדרישה לקבל הצהרה על נהנה בחתימת מקור בעת פתיחת חשבון מנוהל, המנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או בלתי מוגדרת של נהנים ובלבד שהיתרה בחשבון אינה עולה על 50,000 ש"ח, או לחילופין שניתן לכך אישור של האחראי למילוי החובות בהתאם לחוק הייעוץ.

הקלה ביחס לאימות פרטי הזיהוי של יחיד ויחיד תושב חוץ, כך שיתבצע על סמך תעודה אחת בלבד

6. בהתאם לתיקון, אימות פרטי הזיהוי יכול שיתבצע על סמך תעודה אחת בלבד (חלף האימות מול שתי תעודות או תעודה אחת ואימות מול מרשם האוכלוסין, שנדרש טרם התיקון).

הקלה ביחס לאימות פרטי הזיהוי של תאגיד, כך שבוטל הצורך לקבל את מסמכי הייסוד בעת פתיחת חשבון

7. בהתאם לתיקון, מנהל תיקים אינו נדרש עוד לקבל מהלקוח העתק מאושר ממסמכי היסוד של התאגיד והעתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד לפתוח חשבון מנוהל, אלא רק העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד להתקשר עם מנהל התיקים לשם ניהול חשבון מנוהל (או אישור של עורך דין שהחלטה כאמור התקבלה כדין) ועל מורשי החתימה בחשבון המנוהל (או אישור של עו"ד על מורשי החתימה בחשבון המנוהל).

הקלות בשמירת מסמכים

8. בהתאם לתיקון, על מנהל תיקים לשמור את מסמכי הזיהוי לתקופה של 5 שנים לפחות (בניגוד ל- 7 שנים טרם התיקון) מיום סיום ההתקשרות או לתקופה ארוכה יותר אם נדרש לעשות כן על ידי הממונה. כך גם לגבי התכתבות עסקית[5], וכל מסמך אחר בקשר לביצוע פעולה ביוזמת הלקוח או מסמך בקשר לביצוע פעולה שעליה דווח לרשות המוסמכת.

9. במקרים בהם בחשבונות אשר ניתנו לגביהם פטורים או הקלות בתהליך הזיהוי או הרישום כמפורט לעיל, מתעורר חשש להלבנת הון ולמימון טרור, על מנהל התיקים לשקול לפי מידת הסיכון לכך, את ביטול ההקלות או הפטורים שניתנו לגביהם.

חובות מנהלי תיקים שנוספו במסגרת התיקון

10. בהתאם לתיקון, על מנהל התיקים לרשום לגבי מנכ"ל התאגיד או מי שמשמש בתפקיד דומה אף אם כינויו אחר, את פרטי זיהוי אשר נדרשו בעבר רק מבעל השליטה של תאגיד וכן את תיאור מבנה השליטה בתאגיד. כמו כן, יש לבצע רישום של פרטים אלו גם ביחס לחברי הנהלה בכירה נוספים בתאגיד לפי רמת הסיכון של התאגיד.

11. על פי התיקון נוספה חובה על מנהל התיקים לבדוק אם הצהרת הלקוח לגבי נהנה בחשבון ובעל השליטה בתאגיד היא סבירה על פניה.

12. התיקון קובע עוד, כי במידה וקיים מיופה כוח לחשבון, על מנהל התיקים לבדוק כי הלקוח ייפה את כוחו של מיופה הכוח ועליו לשמור העתק מייפוי הכוח או העתק מהבדיקה. כמו-כן, נקבע כי מנהל תיקים לא יוסיף מיופה כוח לתיק, בלי שאימת את פרטי הזיהוי ובדק כי הלקוח ייפה את כוחו של מיופה הכוח.

13. לעניין חובת הבקרה והדיווח, התיקון קבע כי יש לערוך בקרה מוגברת (בניגוד לבקרה שוטפת) בנוגע לפעילות בחשבון הנעשית מול מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה לצו וכן בנוגע ללקוחות או פעילות שיש בהם סיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור, זאת בנוסף לחובת הבקרה המוגברת שהיתה קיימת במקרה של פעילות המתבצעת בחשבון מנוהל של איש ציבור זר[6].

14. התיקון לצו ייכנס לתוקף 30 ימים מיום פרסומו.

משרדנו מתמחה בתחום הרגולציה החלה על מנהלי תיקים וגופים פיננסיים אחרים, לרבות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. משרדנו מלווה ומייעץ למנהלי תיקים ולגופים כאמור, בין היתר, בגיבוש תכניות פעולה בנושא, הסדרת נהלים ועוד.


[1] הסטנדרטים הבינלאומיים נקבעו במסמך The FATF Recommendations-international Standard on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation

[2] ההגדרה הוספה במסגרת התיקון.

[3] התוספת הראשונה לצו עודכנה אף היא במסגרת התיקון.

[4] הוראה לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מיום 23.8.2016.

[5] הסכם בכתב בהתאם לסעיף 13 לחוק הייעוץ ודוח רבעוני ללקוח כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות), התשע"ב -2012

[6]  בתיקון שונתה ההגדרה של "איש ציבור זר" כך שעליו להיות תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר מחוץ לישראל בחמש השנים האחרונות, זאת לעומת הגדרה הקודמת בה לא הייתה תחימת זמן למילוי התפקיד האמור.

***

לפרטים נוספים בעניין זה הנכם מוזמנים לפנות בטלפון 03-6074510 או בדוא"ל לעו"ד עופר חנוך, ראש מחלקת בנקאות ופיננסיים (oferh@gkh-law.com) או לעו"ד דקלה פלג, שותפה במחלקת בנקאות ופיננסיים (diklap@gkh-law.com)


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.
נובמבר 2017

עופר חנוך

טלפון +972-3-6074511
אימייל

Download vCard

דקלה פלג

טלפון +972-3-6074584
אימייל

Download vCard