פרסומים

מבזק אנרגיה ותשתיות | דצמבר 2017

שימוע בעניין הסדרת מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה ושימועים נלווים

1. בימים האחרונים פרסמה רשות החשמל מספר הצעות החלטה לשימוע בסוגיות מהותיות הממתינות להסדרה משך תקופה ארוכה וממושכת:

1.1 הצעת החלטה להסדרת פעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה ("שימוע ההסדרה");

1.2 הצעת החלטה לביטול תעריפי תשתית לעסקאות קרובות ("שימוע עסקה קרובה");

1.3 הצעת החלטה לתיקון תחולת החלטה מס' 4 (989) – קביעת תעריפים לשירותי ניהול של מערכת החשמל (תעריפים מערכתיים) ("שימוע תעריפים מערכתיים").

2. להלן, נבקש לתאר בקצרה את עיקרי השימועים שפורסמו.

3. שימוע ההסדרה

3.1 שימוע ההסדרה מבקש לעודד הקמתם של מתקנים לייצור חשמל בגז טבעי, המחוברים לרשת החלוקה (להלן: "יצרני חלוקה"). במסגרת זו, מבקשת רשות החשמל לקבוע תשלום תעריף שנתי קבוע ("פרמיה"), לפי ההספק המותקן של המתקנים, למתקנים שייצרו חשמל במקדם עומס של 35% לפחות.

3.2 יצוין, כי השימוע של ההסדרה אינו כולל התייחסות לתקרת ההספק המותקן של המתקנים וקבלת הפרמיה לא תהיה מותנית בקבלת רישיון ייצור.

3.3 השימוע מבקש לקבוע מגבלה על הספקת חשמל ממתקן המחובר לרשת החלוקה בהיקף הגבוה יותר מההספק המותקן. קיימת אי בהירות מסוימת ביחס לשאלה האם עודפי צריכה יסופקו מהרשת בלבד או גם מיצרני חלוקה אחרים.

3.4 הפרמיה המוצעת אף היא אינה מוגדרת וברורה, ומשקפת טווח שמתבסס בין היתר על מדד המחירים לצרכן וחישוב בסיס של 140-180 ₪ לכל קוו"ט מותקן. כן, מוצע כי הפרמיה תשולם בסוף כל שנה קלנדארית.

3.5 שימוע ההסדרה קובע מכסה של 300 מגוואט לתשלום הפרמיה, והוא צפוי לחול על יצרני חלוקה שיקבלו (או קיבלו כבר) תשובות מחלק חיוביות בגין 300 המגוואט הראשונים. הפרמיה תשולם ליצרנים החל ממועד ההפעלה המסחרית של מתקני הייצור ולמשך 20 שנים. ביחס ליצרנים שכבר פועלים במועד פרסום השימוע, הפרמיה תשולם החל ממועד קבלת החלטת רשות החשמל.

3.6 תיבחן אפשרות לפטור יצרנים המחוברים לרשת החלוקה, משימוש ברשת החלוקה של ספק שירות חיוני וכן תיבחן אפשרות לפטור יצרן המקים מתקן בחצרי צרכן, מתשלום שירותי תשתית. יודגש, כי ל"כוונה" זו לא נלווית הצעת החלטה או הצעת תיקון לתקנות הרלוונטיות, ואין אפשרות להעריך האם אכן תצא אל הפועל, מתי ובאיזה היקף.

4. שימוע עסקה קרובה

4.1 רשות החשמל מבקשת לבטל את תעריפי התשתית המוזלים בגין "עסקה קרובה", מאחר שמתן תעריפים מוזלים אלו אינו מהווה, לשיטת רשות החשמל, ערוץ מתאים לעידוד הקמת מתקני ייצור בסמוך למתקני צריכה.

4.2 אמנם, מצוין בשימוע כי בכוונת רשות החשמל לבחון מנגנון חליפי לתמרץ הקמת מתקנים בסמוך למקום הצריכה ובחיסכון בעלויות רשת, אולם המנגנון של תעריפי "עסקה קרובה" מוזלים יבוטל בטרם ייקבע מנגנון חליפי.

4.3 השימוע אינו צפוי לחול על מתקנים הנכללים בהסדרת "מונה נטו" וכן על מתקנים שמכירת החשמל מהם סווגה כבר כ"עסקה קרובה". ביחס למתקנים אלו במתח עליון, צפוי להתפרסם שימוע לתעריף העסקה הקרובה.

5. שימוע תעריפים מערכתיים-

5.1 כיום, התעריפים המערכתיים אינם מושתים על מתקנים שאינם נדרשים לרישיון ייצור. השימוע מבקש להשית תעריפים מערכתיים על כל צרכן הצורך חשמל ממתקן המייצר חשמל באמצעות גז טבעי או מאנרגיות מתחדשות, בין אם הוא מחזיק ברישיון ובין אם לאו.

5.2 לצורך חישוב התעריפים המערכתיים שיושתו על המתקנים שאינם נדרשים לרישיון ייצור, נקבע בשימוע כי צריכת האנרגיה מהמתקנים תחושב לפי הצריכה של הצרכן ורכישות אנרגיה מהרשת, בניכוי הוצאות אנרגיה לרשת, איבודים וצריכה עצמית של המתקן (ככל שלא קיימת אפשרות מניה לצריכת המתקן, תעמוד צריכה זו על שיעור נורמטיבי של 2%).

5.3 כמות החשמל המיוצרת תחושב באמצעות מונה ייצור. היה והיצרן לא יתקין מונה ייצור, תחושב כמות החשמל המיוצרת לפי מקדם עומס של 0.8, על פני כל שעות השנה.

6. תשומת ליבכם כי פרק הזמן להעברת התייחסות לשימועים הינו קצר ביותר והמועד האחרון הינו כדלקמן:

6.1 שימוע ההסדרה –09.01.2018;

6.2 שימוע עסקה קרובה ושימוע תעריפים מערכתיים- 28.12.2017.

***

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו"ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל          danat@gkh-law.com או לעו"ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או במייל roeig@gkh-law.com


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.
דצמבר 2017

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard

רועי גמדי

טלפון +972-3-6074812
אימייל

Download vCard