PUBLICATIONS

Energy Update | August 2017

New Natural Gas Authority publications (Hebrew):

15   באוגוסט   2017
כ”ג   באב   התשע”ז

העלאת תעריף ההולכה, ועדכון הטבות חיבור באזור הנגב

1. ביום 10.8.2017 פרסמה רשות הגז הטבעי שני שימועים להתייחסות לציבור:

א. שימוע להעלאת תעריף ההולכה;

ב. שימוע לעדכון רשימת האזורים בנגב הזכאים לתוספת מופחתת לדמי חיבור.

2. להלן נבקש לפרט בקצרה בדבר שני השימועים.

3. המועד האחרון להעברת התייחסות לכל אחד מן השימועים הינו 31.8.2017.

שימוע להעלאת תעריף ההולכה

4. בכוונת רשות הגז הטבעי להעלות את תעריפי ההולכה החל מיום 1.1.2018 כך שיחולו התעריפים הבאים:

  תעריף נכון ליום 1.1.2017 תעריף מתוכנן החל מיום 1.1.2018 שיעור עלייה
תעריף קיבולת 0.7444 0.763 כ-2.5%
תעריף הזרמה 0.1237 0.131 כ-5.9%
תעריף הזרמה לצרכנים המחוברים לרשת החלוקה 0.9072 0.9342 כ-3%

5. העלאת התעריפים נובעת ממספר מרכיבים:

• עדכון סך ההשקעה המוכרת – נוכח תוספת של כ-997 מיליון ₪ לפיתוח מערכת ההולכה;

• עדכון היקף הביקוש המקסימאלי לגז טבעי לצורכי חישוב התעריף;

• עדכון עלויות תפעול ותחזוקה- נוכח גידול שנתי ממוצע של כ-10% בעלויות חברת נתיבי גז לישראל בע”מ (להלן: “נתג”ז“);

• עדכון עלויות כלליות ועלויות הנהלה של נתג”ז;

• עדכון ביקוש כתוצאה מסגירת יחידות ייצור 1-4 בתחנת הכוח “אורות רבין”;

• ייצוא – הכרה בביקושים צפויים כתוצאה מייצוא גז לירדן וכן בעלויות הכפלת קו תל-קשיש דברת;

• יחס המינוף של נתג”ז.

שימוע לעדכון רשימת אזורים בנגב הזכאים לתוספת מופחתת לדמי חיבור

6. בהחלטת רשות הגז הטבעי 3/12, נקבעה רשימה של אזורים בהם צרכנים מרוחקים בנגב ישלמו תוספת מופחתת לדמי החיבור של צרכן מרוחק.

7. רשות הגז הטבעי צפויה לפרסם “קול קורא” במסגרתו ייקבעו מקטעים לחיבור צרכנים מרוחקים, שיינתן מענק להקמתם.

8. רשות הגז מבקשת לקבוע כי מקטעים, שלצורך הקמתם יינתן מענק, יכללו ברשימת האזורים בהחלטה 3/12, אשר בהם צרכנים משלמים תוספת מופחתת לדמי חיבור צרכן מרוחק.

9. כמו כן, נתג”ז תייעד סכום נוסף של 50 מיליון ₪ לחיבור צרכנים מרוחקים באזור הנגב.

*   *   *

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו”ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או בדוא”ל anatkl@gkh-law.com ו/או לעו”ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או בדוא”ל danat@gkh-law.com או לעו”ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או בדוא”ל roeig@gkh-law.com


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה כ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.
August 2017

Anat Klein

Phone +972-3-6074441

Download vCard

Dana Tal

Phone +972-3-6074423

Download vCard

Roei Gamadi

Phone +972-3-6074812

Download vCard