פרסומים

מבזק אנרגיה | יולי 2016

4 ביולי, 2016
כ"ח בסיון, התשע"ו

שימוע לתיקון ההחלטה בדבר השתת תעריפים מערכתיים – אופן חישוב צריכה עצמית 

1. ביום 30.6.2016 פרסמה רשות החשמל הצעת החלטה לשימוע להתייחסות הציבור בדבר תיקון החלטה מס' 4 (989) "קביעת תעריפים לשירותי ניהול של מערכת החשמל (תעריפים מערכתיים)" (להלן: "החלטה 989").

2. כזכור, החלטה 989 מחודש אוגוסט 2015 (והתיקון לה מחודש ספטמבר 2015) עסקה בהשתת תעריפים מערכתיים הן מכאן ולהבא והן למפרע. סקירות מפורטות של ההחלטה וכן של עדכונה, מצורפות לנוחותכם למבזק זה.

3. במסגרת השימוע, מבקשת רשות החשמל לבצע תיקון בפרק התחולה של החלטה 989. להלן עיקרי התיקונים המוצעים:

3.1 חישוב צריכה עצמית לצורך החיוב הרטרואקטיבי

באופן כללי, השימוע נועד ליתן מענה ליצרנים עצמיים שחויבו בתשלום תעריף מערכתי לפי מקדם עומס של 0.8, בעוד הייצור בפועל במתקניהם היה נמוך יותר. השימוע מבקש לאפשר למנהל המערכת לאשר חישוב של התעריף המערכתי, בתקופה מיום 1.6.2013 ועד ליום 13.9.2015, בהתבסס על המנייה הקיימת במתקן של היצרן העצמי, כדלקמן:

(א) ככל שיש ליצרן מונה המחשב צריכה לשימוש עצמי – מנהל המערכת יבדוק את המונה של היצרן ויאשר את מניית האנרגיה לצריכה לשימוש עצמי;

(ב) ככל שיש ליצרן מערכת מניה בהדקי היציאה של הגנרטור – הצריכה לשימוש עצמי תחושב על פי המערכת הקיימת תוך הפחתת איבודים נורמטיביים של השנאי בשיעור של 1% מסך הייצור. כמו כן יחושבו רכישות אנרגיה מהרשת וינוכו הוצאות אנרגיה לרשת וצריכת הבית של הגנרטור בהתאם למערכת הקיימת או בשיעור נורמטיבי של 2%.

החיוב כפוף לקבלת תצהיר חתום של מנכ"ל היצרן העצמי המאמת את הכמויות, וכן להמצאת מסמכים נוספים ככל שיידרשו על ידי מנהל המערכת.

3.2 חישוב צריכה עצמית עתידית

(א) בעל רישיון ייצור עצמי יידרש לפנות למנהל המערכת ולבקש התקנת מונה שימנה צריכה עצמית בהתאם לאמת מידה 63 (מונה רציף האוגר נתונים באינטרוואלים חצי שעתיים).

(ב) ככל שלא תתבצע פניה כאמור על ידי היצרן, יחושב החיוב הרטרואקטיבי בהתאם להספק המותקן ביחידת הייצור כפול מקדם עומס של 0.8.

3.3 הריבית

החיוב הרטרואקטיבי בתעריפים המערכתיים, ישיא ריבית שולית נורמטיבית MIL חלף ריבית נורמטיבית AIL.

4. נדגיש, כי העיקרון לפיו יצרן עצמי שאינו מחזיק ברישיון אינו מחויב בתעריפים מערכתיים, נותר על כנו.

5. המועד האחרון להגשת התייחסות לשימוע הינו 21.7.2016 בשעה 12:00.

*  *  *

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו"ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל danat@gkh-law.com או לעו"ד נעמה קורח-שריג בטלפון 03-6074553 ו/או במייל naamako@gkh-law.com


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה כ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.
יולי 2016

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard