PUBLICATIONS

Energy & Infrastructure Update | March 2018

An update regarding  the terms of assistance in funding the costs of connecting to natural gas:

 

עדכון תנאי הסיוע במימון עלויות חיבור לגז טבעי

1. ביום 6.3.2018 פרסם משרד הכלכלה והתעשייה הודעה לציבור (“הודעת העדכון”) בדבר עדכון הוראת מנכ”ל מס’ 4.5 – “סיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ובמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי” (“הוראת המנכ”ל”).

2. להלן נבקש לפרט את עיקרי הודעת העדכון:

א. סכומי הסיוע המוגדלים יישארו בתוקפם עד ליום 31.12.2018, ללא תלות במחירי הנפט.

סכומי הסיוע המוגדלים ימשיכו לעמוד על סך של:

• 1,125,000 ₪ עבור צרכנים שצריכתם השנתית גבוהה מ- 100,000 מ”ק ונמוכה מ- 1 מיליון מ”ק;

• 650,000 ₪ עבור צרכנים שצריכתם השנתית עולה על 1 מיליון מ”ק.

ב. תקציב הסיוע הוקטן לסך של 20,000,000 ₪ (חלף התקציב המקורי שעמד על סך של 120 מיליון ₪). הסיוע יינתן על בסיס “כל הקודם זוכה”.

3. מבירור ראשוני מול משרד הכלכלה, נראה כי אין בעדכון התקציב כדי לגרוע מתקציבי הסיוע המיוחדים שהוקצו במסגרת הוראת המנכ”ל עבור צרכנים מרוחקים ביישובי הדרום ויישובי עוטף עזה.

***

פרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו”ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו”ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל  danat@gkh-law.com או לעו”ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או במייל roeig@gkh-law.com


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.
March 2018

Anat Klein

Phone +972-3-6074441

Download vCard

Dana Tal

Phone +972-3-6074423

Download vCard

Roei Gamadi

Phone +972-3-6074812

Download vCard