• מבזק תאגידים | מאי 2017

  מבזק בנושא תגמול לנושאי משרה ישירות מבעל שליטה תנ"ג 18994-07-15 דה לנגה נ' החברה לישראל בע"מ ואח' ביום 30 באפריל 2017, ניתנה בבית המשפט המחוזי (המחלקה הכלכלית) החלטתה התקדימית של כבוד השופטת רות רונן, אשר מאשרת הגשת תביעה נגזרת בשמה של החברה לישראל בע"מ, כנגד נושאי משרה מסוימים ובעל השליטה בחברה. במסגרת החלטה זו נקבע כי תשלומים שמעניק בעל שליטה בחברה מכיסו הפרטי לנושאי משרה בחברה בגין עבודתם בחברה, שלא במסגרת מדיניות התגמול המאושרת של החברה, בפרט כאשר התגמול הובטח מראש עבור הצלחה של מהלך שטרם הסתיים, עומדת בניגוד לחוק החברות. עובדות המקרה 1. הבקשה קשורה במהלך חלוקה שבוצע בחברה לישראל … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020
 • מבזק בנקאות, ביטוח ופיננסים | אפריל 2016

  הקלות בנושא מדיניות תגמול ותגמול נושאי משרה ביום 3 באפריל 2016 פורסמו מספר תיקונים לתקנות החברות ולצו החברות, הכוללים שורה של הקלות בקשר עם תגמול לנושאי משרה בחברות ציבוריות או בחברות אגרות חוב. תיקונים הנוגעים לפטור מהחובה לבסס רכיבים משתנים על קריטריונים הניתנים למדידה על פי הדין עובר לתיקונים נדרש כי, רכיבים משתנים בתגמול הניתן לנושאי משרה, יתבססו על ביצועים בראייה ארוכת טווח ועל פי קריטריונים הניתנים למדידה. ואולם, חברה הייתה רשאית לקבוע כי חלק לא מהותי מהרכיבים כאמור יוענק על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה, בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה לחברה. תיקון I – בהתאם לפרשנות שרווחה בשוק, נקבע … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020
 • מבזק בנקאות, ביטוח ופיננסיים | אפריל 2016

  פורסם חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 ביום 12 באפריל 2016, פורסם ברשומות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016. החוק חל על "תאגידים פיננסיים" הכוללים "גופים פיננסיים", עליהם נמנים תאגידים בנקאיים, מבטחים, חברות מנהלות של קופות גמל, מנהלי קרן להשקעות משותפות בנאמנות, מנפיק מוצר מדדים (תעודות סל) ומנהלי תיקים. כמו כן, בהגדרת "תאגיד פיננסי" נכלל גם "תאגיד שליטה", ככל שהתאגיד שולט בגוף הפיננסי, מחזיק 30% מאמצעי השליטה בו ויותר ממחצית מכלל נכסיו הם אמצעי שליטה בגופים פיננסיים בהם הוא שולט.  … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020
 • מבזק לקוחות - תיקוני חקיקה בתחום האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי

  כחלק ממדיניות הממשלה להגדיל את התחרות בתחום האשראי הקמעונאי ואת היצע האשראי בדגש על שוק האשראי החוץ בנקאי ולהגביר את ההסדרה בדבר פעילותו, פורסמו על ידי הממשלה בעת האחרונה מספר הצעות ותזכירי חוק, הנמצאים בשלבי אישור שונים, העוסקים בתחום האשראי החוץ בנקאי, בדגש על אשראי למשקי הבית והעסקים הקטנים.
 • מבזק בנקאות 16.9.2015 - תיקונים מוצעים לחוק החברות בנושא תגמול בכירים

  ביום 9 בספטמבר 2015 התפרסמו להערות הציבור תיקונים מוצעים לתוספת הראשונה א' לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ולתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס – 2000, הכוללים הקלות בהסדרים הנוגעים לאופן תגמול של נושאי משרה בחברות ציבורית: תיקונים הנוגעים לפטור מהחובה לבסס רכיבים משתנים על קריטריונים הניתנים למדידה תיקונים הנוגעים לאופן האישור של שינויים בתנאי העסקה של נושאי המשרה הכפופים למנכ"ל
 • מבזק בנקאות - שימוש במזומן 17.8.2015

  באוקטובר 2014 אימצה ממשלת ישראל את המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן, שמונתה במטרה לבחון את הבעיות הנובעות משימוש במזומן ובאמצעי תשלום למוכ"ז אחרים, וכן בשיקים סחירים, ולגבש מתווה פעולה לצמצום השימוש באמצעים אלה כאמצעי תשלום במשק הישראלי לשם צמצום תופעת הכלכלה השחורה בישראל, היאבקות בפשיעה ובהלבנת ההון. בהמשך לכך, ביום 22 ביולי 2015 פורסמה הצעת חוק ממשלתית לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015. לצד ההסדרים הנוגעים להגבלת השימוש במזומן, כוללת הצעת החוק גם תיקונים עקיפים לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000, לעניין נותני שירותי מטבע ולחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988, לעניין קביעת עמלה צולבת בעסקאות בכרטיס חיוב.
 • מבזק לקוחות

  דרכים לשמירת רישום של מידע הנוגע לעסקת ייצוא ביטחוני 1.ביום 16 באוגוסט 2015 ייכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על ייצוא ביטחוני (דרכים לשמירת רישום לש מידע הנוגע לעסקת ייצוא ביטחוני), התשע"ה – 2015 ("התקנות"). התקנות הותקנו מכוח סעיף 31 לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, תשס"ז- 2007 ("החוק") הקובע כי בעל רישיון יצוא בטחוני נדרש לנהל רישום של מידע בכל הנוגע לעסקאות יצוא ביטחוני שביצע. לקראת המבזק המלא :
 • מבזק בנקאות, ביטוח ופיננסיים | 02.2015

  לצפייה במבזק המשפטי בתחום הבנקאות יש ללחוץ על הלינק
 • מבזק בנקאות יולי 2014

  תיקונים לנוהל בנקאי תקין 312 "עסקי התאגיד הבנקאי עם אנשים קשורים" המפקח על הבנקים פרסם תיקונים לנוהל בנקאי תקין 312 העוסק בעסקי התאגיד הבנקאי עם אנשים קשורים · ביום 10 ביולי 2014 פורסם חוזר מטעם הפיקוח על הבנקים בדבר תיקון לנוהל הבנקאי התקין (נב"ת 312) המסדיר את עסקי התאגיד הבנקאי עם אנשים קשורים. · במסגרת התיקון, הורחבה תחולת ההגבלות על חבויות אנשים קשורים, בין השאר באמצעות: o הרחבת הגדרת המושג "איש קשור" על ידי הורדת הסף הנדרש להחזקה באמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (מ- 10% ל- 5%). o הגדרת מי שמחזיק באמצעי שליטה בתאגיד בשליטת התאגיד הבנקאי כ"איש קשור". · התווספה … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020