• מבזק הגבלים עסקיים | ינואר 2019

  תיקון מקיף לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 ערב פיזורה אישרה הכנסת תיקון מקיף לחוק ההגבלים העסקיים, אשר מעתה ייקרא חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, רשות ההגבלים העסקיים תיקרא "רשות התחרות" והממונה על הגבלים עסקיים ייקרא "הממונה על התחרות". במסגרת התיקון נקבעו השינויים המהותיים שלהלן: • חובת הדיווח על עסקאות מיזוג על בסיס חלופת מחזור המכירות צומצמה, כך שכעת יידרש מחזור מכירות מאוחד של לפחות 360 מיליון ש"ח ביחס לשניים מהצדדים לעסקה (במקום 150 מיליון ש"ח עד כה). כידוע, מקום בו קיימת חובת דיווח על עסקת מיזוג לממונה על התחרות, אין להשלים את העסקה לפני קבלת הסכמתו. • להגדרת בעל המונופולין המתבססת על … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020
 • מבזק לקוחות | יולי 2016

  דרישות דיווח של נגזרים, החלות על מוסדות כספיים לא ישראלים: Reporting Requirements of NIS OTC FX Derivatives Apllicable to Non-Israeli Financial Institutions A new regulation promulgated by the Central Bank of Israel changes the reporting regime applicable to non-Israeli financial institutions regarding NIS OTC FX derivatives, effective as of January 1, 2017 On June 19, 2016 a new regulation was promulgated by the Central Bank of Israel – the Bank of Israel Order (Information Regarding Transactions in Foreign Currency Derivatives, Index Derivatives, and Interest Rate Derivatives), 5776–2016. In addition, the current reporting regulation (the Bank of Israel Order (Data on trades … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020
 • מבזק בנקאות, ביטוח ופיננסיים | יוני 2016

  חובת דיווח על ביצוע עסקאות בנגזרות החלה על תאגידים בנקאיים, מנהלי תיקים, חברי בורסה ובנק חוץ מכוח צו לפי חוק בנק ישראל •  ביום 19 ביוני 2016 פרסם בנק ישראל צו חדש מכוח חוק בנק ישראל: צו בנק ישראל (מידע מגופים פיננסיים מסוימים בענין עסקות בנגזרות במטבע חוץ, בנגזרות מדד ובנגזרות ריבית), התשע"ו-2016. •  בד בבד, ביטל בנק ישראל את צו בנק ישראל (מידע בעניין עסקות בנגזרות במטבע חוץ ובמכשירי חוב לטווח קצר), התשע"א-2011 •  בצו נקבעה חובת דיווח על עסקאות בנגזרי מט"ח בהן מעורב מטבע שקלי או תשואה שקלית, החלה על תאגידים בנקאיים, מנהלי תיקים, חברי בורסה ובנק חוץ. •  חובת … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020
 • עדכון הגבלים עסקיים | ינואר 2016

  הממונה על ההגבלים העסקיים האריך את הפטור (בפועל) להסדרי קונסורציום למתן אשראי לא-סחיר על ידי גופים פיננסיים (בנקים וגופים מוסדיים, ישראליים וזרים), ושינה את תנאיו ביחס לפטור (בפועל) הקודם.
 • מבזק בנקאות - שימוש במזומן 17.8.2015

  באוקטובר 2014 אימצה ממשלת ישראל את המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן, שמונתה במטרה לבחון את הבעיות הנובעות משימוש במזומן ובאמצעי תשלום למוכ"ז אחרים, וכן בשיקים סחירים, ולגבש מתווה פעולה לצמצום השימוש באמצעים אלה כאמצעי תשלום במשק הישראלי לשם צמצום תופעת הכלכלה השחורה בישראל, היאבקות בפשיעה ובהלבנת ההון. בהמשך לכך, ביום 22 ביולי 2015 פורסמה הצעת חוק ממשלתית לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015. לצד ההסדרים הנוגעים להגבלת השימוש במזומן, כוללת הצעת החוק גם תיקונים עקיפים לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000, לעניין נותני שירותי מטבע ולחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988, לעניין קביעת עמלה צולבת בעסקאות בכרטיס חיוב.
 • סקירת בקרות מיזוגים - ישראל | עו"ד רן בן-ארי

  ניתוח עומק של השוק הישראלי במונחי תחרות: רשויות, רגולציה, חסמים וכן אספקטים אחרים הרלוונטים שסיטואציות של טרום-מיזוג (אנגלית) לקריאת הסקירה המלאה לשנת 2016 לחץ על הכפתור מטה קריאת הסקירה המלאה לשנת 2015 לחץ על הכפתור מטה
 • חוק התחרות בענף המזון

  בחודש מרץ 2014 אישרה הכנסת את חוק התחרות בענף המזון.  מטרת החוק הנה להגביר את התחרות בשוק מוצרי הצריכה ובכך לעודד ירידת מחירים לצרכני הקצה.
 • פעילות במסגרת איגודים עסקיים

  רשות ההגבלים העסקיים פרסמה גילוי דעת שמטרתו לקבוע כללי עשה ואל תעשה החלים על איגודים עסקיים, ממלאי תפקיד בהם וכל הפועל מטעמם או בשליחותם (לרבות עורכי דין). הכללים חלים על כל חבירה של מתחרים לצורך ייצוג משותף של האינטרסים של החברים, בין אם היא נעשית במסגרת איגוד עסקי רשמי ובין אם לאו.  
 • אחריות המנסח הסדר כובל כמסייע לדבר עבירה

  בית המשפט המחוזי בירושלים גזר עונש של מאסר (בדרך של עבודות שירות), קנס ומאסר על תנאי, על עורך דין אשר במסגרת תפקידו כיועץ משפטי ניסח עבור לקוחו הסכם, שהיווה "הסדר כובל" לפי חוק ההגבלים העסקיים ובידיו הופקדה ערובה להבטחת קיום ההסכם.