• מבזק אנרגיה | נובמבר 2020

  תקנות משק החשמל (קידום תחרות במקטע הייצור) ביום 15.11.2020 פרסמה רשות החשמל הצעה לשר האנרגיה להתקנת תקנות משק החשמל (קידום התחרות במקטע הייצור) (להלן: "התקנות"). התקנות מוצעות בהתאם לסמכות הנתונה לשר האנרגיה בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, וכן בהתאם להוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, אשר מאפשר לרגולטורים לקבוע הוראות ותנאים לקידום תחרותיות ענפית באופן שלא יחייב בהתעייצות פרטנית עם הממונה על התחרות. התקנות מוצעות לאחר הליך של שימוע וכן לאחר היווצעות עם הממונה על התחרות. להלן נבקש לפרט היבטים מרכזיים בתקנות המוצעות: קבלת רישיון, התחייבות לחיבור לרשת החשמל וכן העברת שליטה או אמצעי שליטה, כפופים לאישור רשות החשמל בהתאם … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | ינואר 2021
 • מבזק אנרגיה | נובמבר 2020

  מבזק אנרגיה | נובמבר 2020 נבקש להביא לידיעתכם מספר עדכונים מהעת האחרונה בתחום האנרגיה. החלטת ממשלה בדבר קידום אנרגיות מתחדשות ביום 25.10.2020 התקבלה החלטת ממשלה לאמץ את עקרונות מדיניות שר האנרגיה, ונבקש לפרט להלן מספר היבטים מרכזיים מתוך ההחלטה: עד שנת 2030 30% מייצור החשמל יהא מאנרגיה מתחדשת, בעיקר מבוססת שמש ומקצתה רוח. כמו כן, נקבע יעד ביניים של 20% עד ליום 31.12.2025. רשות החשמל תקדם אסדרות נדרשות לצורך עמידה ביעד, בהתאם לצרכי משק החשמל, לרבות בתחום האגירה. תיבחן הקמת קרן הלוואות לתכנון וביצוע של התקנת מערכות אנרגיה מתחדשת ואגירה על מבנים. תקודם אסדרה ומכסה לייצור חשמל קונבנציונאלי באמצעות גז … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | ינואר 2021
 • מבזק אנרגיה | ספטמבר 2020

  מבזק אנרגיה | ספטמבר 2020 לקראת השנה החדשה, נבקש להביא לידיעתכם מספר עדכונים מהעת האחרונה בתחום האנרגיה. שילוב יצרנים ומספקים קיימים במודל שוק החשמל החדש רשות החשמל פרסמה קול קורא להתייחסות הציבור ולהלן עיקריו: לאחרונה פורסם מודל שוק החשמל החדש מבוסס על ניהול מרכזי ורכישת כל החשמל על ידי חברת ניהול המערכת בע"מ אשר תקבע את כמות החשמל שתיוצר על ידי יחידות הייצור ותרכוש את כל האנרגיה מיצרני החשמל. לצד יחידות הייצור הכפופות למודל השוק החדש, פועלים יצרני חשמל פרטיים אשר מבצעים עסקאות מכירת חשמל בילטרליות ואינם כפופים למודל השוק (להלן: "יצרנים בילטרליים"). נוכח הפערים בין אופן הפעילות של היצרנים … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | ינואר 2021
 • מבזק אנרגיה | אוקטובר 2019

  עדכונים בתחום הגז הטבעי – שימוע בעניין דיווח זהות משווק ועדכון מענקי סיוע בחיבור לגז טבעי לאחרונה פורסמו עדכונים הנוגעים לחיבור לרשת חלוקת הגז הטבעי – רשות הגז הטבעי פרסמה שימוע להתייחסות הציבור בעניין דיווח זהות משווק גז טבעי ומשרד הכלכלה פרסם עדכון למענקי סיוע בחיבור לרשת חלוקת הגז הטבעי והסבה לגז טבעי. להלן נבקש להביא לידיעתכם את עיקרי הפרסומים. שימוע בעניין דיווח זהות משווק גז טבעי מועצת הגז הטבעי (להלן: "המועצה") פירסמה להתייחסות הציבור שימוע המתייחס לשלושה נושאים: רשת חלוקת הגז הטבעי– .2.1 צרכני גז טבעי יידרשו לדווח מדי חודש לבעל רישיון החלוקה עמו התקשרו, את זהות משווקי הגז … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | ינואר 2021
 • מבזק אנרגיה | ספטמבר 2019

  אסדרת מתקנים קטנים לייצור חשמל – עדכון הליך תחרותי כזכור, ביום 8.9.2019 פרסמה רשות החשמל את החלטתה בעניין עריכת הליך תחרותי לקביעת תעריף הספק בעניין אסדרת פעילות מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה (להלן: "האסדרה" ו- "השימוע") [ראו לנוחותכם מבזק שפרסמנו ביום 9.9.2019].   היום פרסמה רשות החשמל את הנוסח המעודכן של מסמכי ההליך התחרותי. להלן נבקש לפרט את עיקרי השינויים: המועדים בהליך התחרותי עודכנו כדלקמן: (א) מועד משוער להחלטה על זוכים– 10.10.2019; (ב) המועד הקובע המשוער– 30.10.2019. ביחס למתקנים קיימים נקבע כי התעריף יהיה בתוקף "מיום אישור המחלק על כך שהמתקן עומד בכל תנאי הזכאות לקבלת תעריף הספק, … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | ינואר 2021
 • מבזק אנרגיה | ספטמבר 2019

  אסדרת מתקנים קטנים לייצור חשמל – החלטה כזכור, ביום 8.8.2019 פרסמה רשות החשמל שימוע לעריכת הליך תחרותי לקביעת תעריף הספק בעניין אסדרת פעילות מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה (להלן: "האסדרה" ו- "השימוע") [ראו לנוחותכם מבזק שפרסמנו ביום 9.8.2019]. אתמול בשעות הערב פורסמה החלטת רשות החשמל אשר אימצה בעיקרה את השימוע. להלן נבקש לפרט את עיקרי הדברים: המכסה לקבלת תעריף ההספק הוגדלה להספק של 450 מגוואט. הזכאות לתעריף הספק תיקבע במסגרת הליך תחרותי, שייערך בין כלל הצרכנים המחוברים לרשת החלוקה, אשר נרשמו באתר האינטרנט הייעודי של חברת החשמל עד ליום 21.7.2019. המועדים בהליך התחרותי עודכנו כדלקמן: מועד אחרון לבקשת … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | ינואר 2021
 • מבזק אנרגיה | אוגוסט 2019

  אוגוסט 2019 הסדרת מתקנים קטנים לייצור חשמל עדכון להחלטה ושימוע לעניין הליך תחרותי ביום 8.8.2019 פרסמה רשות החשמל עדכון להחלטה מס' 2 (1306) מישיבה 551 ולהחלטה מס' 10 מישיבה 559 – בעניין הסדרת פעילות מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה (להלן: "האסדרה"), וכן פרסמה לשימוע הליך תחרותי לקביעת תעריף הייצור (תעריף ההספק) והזכאות לו.  ואלה עיקרי הפרסום: הזכאות לקבלת תעריף ההספק הוגדלה מהספק של 300 מגוואט להספק של 450 מגוואט לכל היותר. מאחר והביקוש לזכאות לקבלת תעריף ההספק עלה על 450MW, פרסמה רשות החשמל להתייחסות הציבור שימוע לפיו הקצאת הזכאות תיערך בדרך של הליך תחרותי. ההליך התחרותי ייערך בין … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | ינואר 2021
 • מבזק אנרגיה ותשתיות | יולי 2019

  הסדרת מתקני ייצור חשמל המחוברים לרשת חלוקת הגז הטבעי – עדכונים בימים האחרונים פרסמה רשות החשמל מספר עדכונים הנוגעים לאסדרה בעניין מתקני ייצור חשמל המחוברים לרשת חלוקת הגז הטבעי כפי שנקבעה בהחלטת רשות החשמל מס' 2 מישיבה 551, מיום 21.11.2018 (להלן: "האסדרה"). להלן נבקש לפרט בקצרה את העדכונים: פתיחת הרישום לאסדרה על פי הודעת רשות החשמל, אתר חברת החשמל לישראל בע"מ לרישום לאסדרה ייפתח ביום 15.7.2019 בשעה 08:00. עדכון המכסה באסדרה א. היקף הרישום לאסדרה באתר של חח"י לא יוגבל על ידי חח"י במשך השבוע הראשון מפתיחת ההרשמה; ב. אם יתברר שסך ההספק שיירשם יעלה על 300 מגוואט, תשקול הרשות … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | ינואר 2021
 • מבזק אנרגיה ותשתיות | יוני 2019

  שימועים חדשים – הקמת מתקני ייצור חשמל בימים האחרונים פרסמה רשות החשמל שתי החלטות להתייחסות הציבור הנוגעות להקמת מתקני ייצור חשמל חדשים. להלן נבקש לפרט בקצרה את שתי ההחלטות.א. שימוע בעניין מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל כזכור, ביום 21.11.2018 התקבלה החלטת רשות החשמל מס' 2 מישיבה 551 בעניין אסדרת פעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל (להלן: "ההחלטה"). במסגרת ההחלטה, נקבע בין היתר כי התעריף שישולם למתקנים שיוקמו, יהיה בתוקף עד לרישום הספק מצטבר של 300 מגוואט או עד ליום 1.1.2021, לפי המוקדם מביניהם. נזכיר, כי רישום כאמור צפוי להתבצע באתר אינטרנט ייעודי שיוקם … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | ינואר 2021
 • מבזק אנרגיה ותשתיות | מרץ 2019

  הודעה בדבר שעת חירום במשק הגז הטבעי לפני מספר ימים, פורסמה הודעת שר האנרגיה בדבר הכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי החל מיום 17.4.2019 בשעה 12:00 ועד ליום 1.5.2019 בשעה 06:00 (להלן: "תקופת שעת חירום"). על פי הודעת רשות הגז הטבעי בנושא, במהלך תקופת שעת החירום צפויות להתבצע עבודות תחזוקה במאגר תמר. במהלך חלק ניכר מתקופת שעת החירום, אספקת הגז הטבעי ממאגר תמר צפויה לעמוד על לא יותר מ-23,250 MMBTU לשעה, קרי כמחצית מכמות הגז הטבעי המסופקת בשגרה. במהלך תקופת שעת החירום, יחולו הוראות תקנות משק הגז הטבעי (ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום), התשע"ז-2017 (להלן: "התקנות"), אשר קובעות … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | ינואר 2021
 • מבזק אנרגיה | דצמבר 2018

  אסדרת מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל א. כללי ביום 29.11.2018 פרסמה רשות החשמל החלטה בעניין הסדרת פעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל (להלן: "האסדרה"). האסדרה נועדה לעודד הקמתם של מתקנים קטנים לייצור חשמל בגז טבעי, המחוברים לרשת חלוקת החשמל (להלן: "יצרני חלוקה"). במסגרת מבזק זה נבקש לסקור בקצרה את עיקרי האסדרה וכן החלטות והוראות נלוות והשלכותיהן על האסדרה. ב. עיקרי האסדרה ב.1. תשלום תעריף שנתי קבוע יצרני חלוקה יזכו לקבל תעריף שנתי קבוע, לפי ההספק המותקן של המתקנים, וזאת החל ממועד ההפעלה המסחרית ולמשך עשר שנים בכפוף לכך שמתקן הייצור עומד במקדם עומס … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | ינואר 2021
 • מבזק אנרגיה | יולי 2018

  שימוע – תעריף למכירת חשמל ממתקנים פוטו-וולטאיים שיחוברו למתח עליון 1. ביום 19.7.2018 פרסמה רשות החשמל נוסח הזמנה להציע הצעות לקביעת תעריף למכירת חשמל ממתקני ייצור בטכנולוגיה פוטו-וולטאית שיחוברו למתח עליון (להלן: "השימוע"). 2. מדובר בהליך ראשון מבין מספר הליכים במתכונת דומה, המתוכננים להתפרסם על ידי רשות החשמל עד לסוף שנת 2019. יוער, כי ההליך אינו מתייחס להקמת מתקנים בשטחי יהודה ושומרון. 3. אלה עיקרי ההליך הנוכחי, כפי שפורטו בשימוע: 3.1 ההליך מתייחס למתקנים בהספק העולה על 10 מגה-וואט ועד 250 מגה-וואט, בטכנולוגיה פוטו-וולטאית; 3.2 ניתן להגיש הצעות עבור יותר ממתקן אחד; 3.3 התעריף שיקבע עבור כל מתקן יעמוד בתוקף … להמשיך לקרוא מבזק משפט מנהלי ורגולציה | ינואר 2021