• מבזק אנרגיה | אוקטובר 2019

  עדכונים בתחום הגז הטבעי – שימוע בעניין דיווח זהות משווק ועדכון מענקי סיוע בחיבור לגז טבעי לאחרונה פורסמו עדכונים הנוגעים לחיבור לרשת חלוקת הגז הטבעי – רשות הגז הטבעי פרסמה שימוע להתייחסות הציבור בעניין דיווח זהות משווק גז טבעי ומשרד הכלכלה פרסם עדכון למענקי סיוע בחיבור לרשת חלוקת הגז הטבעי והסבה לגז טבעי. להלן נבקש להביא לידיעתכם את עיקרי הפרסומים. שימוע בעניין דיווח זהות משווק גז טבעי מועצת הגז הטבעי (להלן: "המועצה") פירסמה להתייחסות הציבור שימוע המתייחס לשלושה נושאים: רשת חלוקת הגז הטבעי– .2.1 צרכני גז טבעי יידרשו לדווח מדי חודש לבעל רישיון החלוקה עמו התקשרו, את זהות משווקי הגז … להמשיך לקרוא דחיית תביעה ייצוגית כנגד חברת אסם
 • מבזק אנרגיה | ספטמבר 2019

  אסדרת מתקנים קטנים לייצור חשמל – עדכון הליך תחרותי כזכור, ביום 8.9.2019 פרסמה רשות החשמל את החלטתה בעניין עריכת הליך תחרותי לקביעת תעריף הספק בעניין אסדרת פעילות מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה (להלן: "האסדרה" ו- "השימוע") [ראו לנוחותכם מבזק שפרסמנו ביום 9.9.2019].   היום פרסמה רשות החשמל את הנוסח המעודכן של מסמכי ההליך התחרותי. להלן נבקש לפרט את עיקרי השינויים: המועדים בהליך התחרותי עודכנו כדלקמן: (א) מועד משוער להחלטה על זוכים– 10.10.2019; (ב) המועד הקובע המשוער– 30.10.2019. ביחס למתקנים קיימים נקבע כי התעריף יהיה בתוקף "מיום אישור המחלק על כך שהמתקן עומד בכל תנאי הזכאות לקבלת תעריף הספק, … להמשיך לקרוא דחיית תביעה ייצוגית כנגד חברת אסם
 • מבזק אנרגיה | ספטמבר 2019

  אסדרת מתקנים קטנים לייצור חשמל – החלטה כזכור, ביום 8.8.2019 פרסמה רשות החשמל שימוע לעריכת הליך תחרותי לקביעת תעריף הספק בעניין אסדרת פעילות מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה (להלן: "האסדרה" ו- "השימוע") [ראו לנוחותכם מבזק שפרסמנו ביום 9.8.2019]. אתמול בשעות הערב פורסמה החלטת רשות החשמל אשר אימצה בעיקרה את השימוע. להלן נבקש לפרט את עיקרי הדברים: המכסה לקבלת תעריף ההספק הוגדלה להספק של 450 מגוואט. הזכאות לתעריף הספק תיקבע במסגרת הליך תחרותי, שייערך בין כלל הצרכנים המחוברים לרשת החלוקה, אשר נרשמו באתר האינטרנט הייעודי של חברת החשמל עד ליום 21.7.2019. המועדים בהליך התחרותי עודכנו כדלקמן: מועד אחרון לבקשת … להמשיך לקרוא דחיית תביעה ייצוגית כנגד חברת אסם
 • מבזק אנרגיה | אוגוסט 2019

  אוגוסט 2019 הסדרת מתקנים קטנים לייצור חשמל עדכון להחלטה ושימוע לעניין הליך תחרותי ביום 8.8.2019 פרסמה רשות החשמל עדכון להחלטה מס' 2 (1306) מישיבה 551 ולהחלטה מס' 10 מישיבה 559 – בעניין הסדרת פעילות מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה (להלן: "האסדרה"), וכן פרסמה לשימוע הליך תחרותי לקביעת תעריף הייצור (תעריף ההספק) והזכאות לו.  ואלה עיקרי הפרסום: הזכאות לקבלת תעריף ההספק הוגדלה מהספק של 300 מגוואט להספק של 450 מגוואט לכל היותר. מאחר והביקוש לזכאות לקבלת תעריף ההספק עלה על 450MW, פרסמה רשות החשמל להתייחסות הציבור שימוע לפיו הקצאת הזכאות תיערך בדרך של הליך תחרותי. ההליך התחרותי ייערך בין … להמשיך לקרוא דחיית תביעה ייצוגית כנגד חברת אסם
 • מבזק אנרגיה ותשתיות | יולי 2019

  הסדרת מתקני ייצור חשמל המחוברים לרשת חלוקת הגז הטבעי – עדכונים בימים האחרונים פרסמה רשות החשמל מספר עדכונים הנוגעים לאסדרה בעניין מתקני ייצור חשמל המחוברים לרשת חלוקת הגז הטבעי כפי שנקבעה בהחלטת רשות החשמל מס' 2 מישיבה 551, מיום 21.11.2018 (להלן: "האסדרה"). להלן נבקש לפרט בקצרה את העדכונים: פתיחת הרישום לאסדרה על פי הודעת רשות החשמל, אתר חברת החשמל לישראל בע"מ לרישום לאסדרה ייפתח ביום 15.7.2019 בשעה 08:00. עדכון המכסה באסדרה א. היקף הרישום לאסדרה באתר של חח"י לא יוגבל על ידי חח"י במשך השבוע הראשון מפתיחת ההרשמה; ב. אם יתברר שסך ההספק שיירשם יעלה על 300 מגוואט, תשקול הרשות … להמשיך לקרוא דחיית תביעה ייצוגית כנגד חברת אסם
 • מבזק אנרגיה ותשתיות | יוני 2019

  שימועים חדשים – הקמת מתקני ייצור חשמל בימים האחרונים פרסמה רשות החשמל שתי החלטות להתייחסות הציבור הנוגעות להקמת מתקני ייצור חשמל חדשים. להלן נבקש לפרט בקצרה את שתי ההחלטות.א. שימוע בעניין מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל כזכור, ביום 21.11.2018 התקבלה החלטת רשות החשמל מס' 2 מישיבה 551 בעניין אסדרת פעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל (להלן: "ההחלטה"). במסגרת ההחלטה, נקבע בין היתר כי התעריף שישולם למתקנים שיוקמו, יהיה בתוקף עד לרישום הספק מצטבר של 300 מגוואט או עד ליום 1.1.2021, לפי המוקדם מביניהם. נזכיר, כי רישום כאמור צפוי להתבצע באתר אינטרנט ייעודי שיוקם … להמשיך לקרוא דחיית תביעה ייצוגית כנגד חברת אסם
 • מבזק אנרגיה ותשתיות | מרץ 2019

  הודעה בדבר שעת חירום במשק הגז הטבעי לפני מספר ימים, פורסמה הודעת שר האנרגיה בדבר הכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי החל מיום 17.4.2019 בשעה 12:00 ועד ליום 1.5.2019 בשעה 06:00 (להלן: "תקופת שעת חירום"). על פי הודעת רשות הגז הטבעי בנושא, במהלך תקופת שעת החירום צפויות להתבצע עבודות תחזוקה במאגר תמר. במהלך חלק ניכר מתקופת שעת החירום, אספקת הגז הטבעי ממאגר תמר צפויה לעמוד על לא יותר מ-23,250 MMBTU לשעה, קרי כמחצית מכמות הגז הטבעי המסופקת בשגרה. במהלך תקופת שעת החירום, יחולו הוראות תקנות משק הגז הטבעי (ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום), התשע"ז-2017 (להלן: "התקנות"), אשר קובעות … להמשיך לקרוא דחיית תביעה ייצוגית כנגד חברת אסם
 • מבזק אנרגיה | דצמבר 2018

  אסדרת מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל א. כללי ביום 29.11.2018 פרסמה רשות החשמל החלטה בעניין הסדרת פעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל (להלן: "האסדרה"). האסדרה נועדה לעודד הקמתם של מתקנים קטנים לייצור חשמל בגז טבעי, המחוברים לרשת חלוקת החשמל (להלן: "יצרני חלוקה"). במסגרת מבזק זה נבקש לסקור בקצרה את עיקרי האסדרה וכן החלטות והוראות נלוות והשלכותיהן על האסדרה. ב. עיקרי האסדרה ב.1. תשלום תעריף שנתי קבוע יצרני חלוקה יזכו לקבל תעריף שנתי קבוע, לפי ההספק המותקן של המתקנים, וזאת החל ממועד ההפעלה המסחרית ולמשך עשר שנים בכפוף לכך שמתקן הייצור עומד במקדם עומס … להמשיך לקרוא דחיית תביעה ייצוגית כנגד חברת אסם
 • מבזק אנרגיה | יולי 2018

  שימוע – תעריף למכירת חשמל ממתקנים פוטו-וולטאיים שיחוברו למתח עליון 1. ביום 19.7.2018 פרסמה רשות החשמל נוסח הזמנה להציע הצעות לקביעת תעריף למכירת חשמל ממתקני ייצור בטכנולוגיה פוטו-וולטאית שיחוברו למתח עליון (להלן: "השימוע"). 2. מדובר בהליך ראשון מבין מספר הליכים במתכונת דומה, המתוכננים להתפרסם על ידי רשות החשמל עד לסוף שנת 2019. יוער, כי ההליך אינו מתייחס להקמת מתקנים בשטחי יהודה ושומרון. 3. אלה עיקרי ההליך הנוכחי, כפי שפורטו בשימוע: 3.1 ההליך מתייחס למתקנים בהספק העולה על 10 מגה-וואט ועד 250 מגה-וואט, בטכנולוגיה פוטו-וולטאית; 3.2 ניתן להגיש הצעות עבור יותר ממתקן אחד; 3.3 התעריף שיקבע עבור כל מתקן יעמוד בתוקף … להמשיך לקרוא דחיית תביעה ייצוגית כנגד חברת אסם
 • מבזק אנרגיה | יולי 2018

  שיטות מדידה וחישוב של כמויות גז טבעי ביום 14.6.2018 פרסמה המועצה לענייני משק הגז הטבעי (להלן: "המועצה") פניה לקבלת עמדת הציבור לנוסח מוצע של אמות מידה למדידה ולחישוב של כמויות גז טבעי במערכת ההולכה וברשת החלוקה ביחס לצרכנים המסווגים כצרכנים "גדולים" ו-"בינוניים" (למעלה מ- 100,000 מטר מעוקב גז טבעי בשנה).             ניתן להעביר את הערות הציבור לפניה עד לא יאוחר מיום 29.7.2018. נכון להיום, לא נקבעו נורמות לחישוב ולמדידת כמות הגז הטבעי המוזרם במערכת ההולכה והחלוקה, ולא נקבעו נורמות להמרת כמויות הגז הטבעי בהתאם ל"ערכי בסיס" של לחץ, טמפרטורה ויחסי דחיסה. המועצה מבקשת לקבוע כללים … להמשיך לקרוא דחיית תביעה ייצוגית כנגד חברת אסם
 • מבזק אנרגיה מאי 2018 - שימועים בנושא התחשבנות מחלקי חשמל בגין מתקנים לייצור חשמל

  בימים האחרונים, פרסמה רשות החשמל שתי הצעות החלטה לשימוע (להלן: "השימועים") המתווספות להסדרות שפורסמו לשילוב אנרגיות מתחדשות. במבזק זה נבקש לפרט את עיקרי השימועים. א. ריבוי מתקני ייצור המחוברים לרשת החלוקה השימוע מבקש להוסיף אמת מידה חדשה שתאפשר לצרכן שהקים יותר ממתקן אחד לייצור חשמל, לקבוע את סדר הצריכה העצמית ממתקניו לצורך התחשבנות וקביעת התעריפים המגיעים לו בכפוף להוראות הבאות: ככל שקיים מתקן מונה נטו, ייוחס החשמל המיוצר בו לצריכה עצמית טרם ייחוס חשמל המיוצר במתקנים אחרים. צריכה עצמית המיוחסת למתקן מסוים, לא תעלה על סך האנרגיה שיוצרה באותו מתקן באותה תקופת הזמן. ככל שהצרכן לא הודיע על סדר הצריכה, … להמשיך לקרוא דחיית תביעה ייצוגית כנגד חברת אסם
 • מבזק אנרגיה מאי 2018 - הסדרות לשילוב אנרגיות מתחדשות

  כללי בימים האחרונים, פרסמה רשות החשמל את ההסדרות שהתקבלו ביום 22.3.2018 בדבר שילוב אנרגיות מתחדשות במשק החשמל (להלן: "ההסדרות"). ההסדרות מתחלקות לארבעה נושאים: הסדר מונה נטו- פורסמו תיקונים והתאמות; הסדרה תעריפית לגגות קטנים בהספק שאינו עולה על 100 קילוואט; הסדרת עקרונות להליך תחרותי לגגות בהספק העולה על 100 קילוואט; הסדרה למתקנים הקמים שלא במסגרת אחת ההסדרות המפורטות בסעיפים א'-ג' לעיל- הסדרת ברירת המחדל.   במבזק זה נבקש לפרט את עיקרי ההסדרות. ההסדרה נתוני המתקן- גודל, מיקום, טכנולוגיה דרישות טכניות הסדרים תעריפיים תחולה הוראות נוספות מונה נטו ·   סולארי. ·   גגות, מאגרי מים ובריכות דגים בלבד. ·   לא קרקע- למעט אם … להמשיך לקרוא דחיית תביעה ייצוגית כנגד חברת אסם